Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štipendium zo Štipendijného fondu UMB

ŠTIPENDIÁ Z VLASTNÝCH ZDROJOV UNIVERZITY sú na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici priznávané v súlade s/so:

 • § 97 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Štipendijným poriadkom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a jeho dodatkom

 

Univerzita priznáva v rámci možností študentom a absolventom, u ktorých od riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní, štipendiá z vlastných zdrojov, najmä za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti alebo ako jednorazovú, či pravidelnú sociálnu podporu.

 

Štipendiá z vlastných zdrojov univerzity sú štipendiami, ktoré sú poskytované zo štipendijného fondu univerzity.

 

Štipendium zo Štipendijného fondu UMB priznáva študentom UMB rektor UMB na základe stanoviska Komisie Štipendijného fondu UMB. Komisia prerokúva doručené žiadosti z fakúlt UMB o priznanie mimoriadneho štipendia:

 • ako sociálnej podpory, ktoré možno priznať jednorazovo alebo opakovane študentom a absolventom univerzity, u ktorých od riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní;
 • v prípade udalosti s vážnymi zdravotnými následkami pre študenta;
 • v prípade obzvlášť nepriaznivej sociálnej situácie študenta;
 • pre študentov so zdravotným znevýhodnením;
 • za aktivity študenta hodné osobitného zreteľa.

 

Mimoriadne štipendium zo Štipendijného fondu UMB môže rektor priznať študentom UMB aj individuálne, a to:

 • ako sociálnu podporu;
 • ako ocenenie študentov za reprezentáciu UMB a šírenie dobrého mena univerzity v športových a kultúrnych aktivitách na podujatiach v SR aj v zahraničí;
 • na podporu tvorivej činnosti študenta;
 • na podporu študenta v doktorandskom štúdiu;
 • na podporu mobility študenta;
 • na podporu štúdia zahraničnému študentovi;
 • na podporu systémových zámerov prospešných pre všetkých študentov univerzity;
 • udelením Ceny rektora ako najvyššieho ocenenia mimoriadnych úspechov a snáh študenta/študentov.