Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM z prostriedkov štátneho rozpočtu je na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytované v súlade s/so:

  • § 96a Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Štipendijným poriadkom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Motivačné štipendium môže byť priznané študentom:

 

1. v študijných odboroch určovaných v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na príslušný rok

  • táto podpora vychádza z analýz a prognóz vývoja trhu práce so zohľadnením študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia
  • ak ide o študentov študijného programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole
  • tento typ motivačného štipendia sa priznáva najviac 50 % študentov určeného študijného odboru príslušnej fakulty UMB

 

2. za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti

  • tento typ motivačného štipendia sa priznáva v druhom roku štúdia alebo v ďalšom roku štúdia
  • tento typ motivačného štipendia sa obvykle priznáva v akademickom roku, v ktorom nastala skutočnosť, za ktorú sa priznáva, alebo najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa príslušný akademický rok končí
  • motivačné štipendium možno priznať za ten istý výsledok v činnosti alebo v súťaži len raz
  • tento typ motivačného štipendia sa priznáva najviac 10 % študentov FPVaMV UMB.

 

Motivačné štipendium sa priznáva aj študentovi, ktorý nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, ak splnil určené podmienky.

Motivačné štipendium sa nepriznáva študentovi, ktorý mal v období, za ktoré sa posudzuje plnenie jeho študijných povinností, prerušené štúdium. Motivačné štipendium sa nevypláca študentovi, ktorý v čase priznania a vyplatenia štipendia má prerušené štúdium, aj napriek tomu, že v posudzovanom období rozhodujúcom pre priznanie motivačného štipendia spĺňal kritériá na získanie motivačného štipendia.

 

Motivačné štúdium sa priznáva bez toho, aby oň študent žiadal. Študentovi, ktorému sa prizná motivačné štipendium, fakulta (dekan) vydá osobitné rozhodnutie s odôvodnením priznania štipendia.

 

Fakulta zverejňuje zoznam študentov, ktorým sa štipendium v príslušnom akademickom roku priznalo.

 

 

Kontakt na referentky FPVaMV UMB zodpovedné za agendu priznávania motivačných štipendií:

Eva Žalmanová

referentka študijného oddelenia FPVaMV UMB

 

Bc. Anna Kyseľová

referentka študijného oddelenia FPVaMV UMB