Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Školné a poplatky

Výšku školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, súbežné štúdium, externé štúdium a výšku školného pre študijné programy uskutočňované výlučne v inom ako štátnom jazyku, ako aj výšku poplatkov spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na UMB na akademický rok 2024/2025, určuje, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Smernica č. 6/2023 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2024/2025.

 

Výška školného za externé štúdium, školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium vo všetkých študijných programoch fakulty v akademickom roku 2024/2025:

názov študijného programu

výška školného za externé štúdium pre študentov prijatých v akademickom roku 2024/2025

(€)

výška školného v akademickom roku 2024/2025

za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia*

za súbežné štúdium*

1. stupeň

2. stupeň

3. stupeň

1., 2. a 3. stupeň

1., 2. a 3. stupeň

politológia

950

1250

1500

950

950

medzinárodné vzťahy

950

1250

1500

950

950

bezpečnostné štúdiá

-

1250

-

950

950

 

* V zmysle čl. 2, ods. 6 až ods. 9 Smernice č. 6/2023 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na akademický rok 2024/2025:

Školné z dôvodu štúdia dlhšieho, ako je štandardná dĺžka štúdia príslušného študijného programu, sa určí ako pomerná časť z ročného školného v závislosti od počtu kreditov, ktoré má študent získať v príslušnom akademickom roku vo vzťahu k štandardnej záťaži študenta. Pomerná časť z ročného školného sa určí ako podiel medzi ročným školným a počtom kreditov, ktoré zodpovedajú štandardnej záťaži študenta na jeden akademický rok (60 kreditov), násobený počtom kreditov za študijné povinnosti, ktoré má študent absolvovať v akademickom roku 2022/2023 v rámci nadštandardnej dĺžky štúdia. Do počtu kreditov sa nezapočítavajú kredity za uznané študijné povinnosti. Pomerná časť školného sa nezaokrúhľuje.

 

Školné z dôvodu štúdia dlhšieho, ako je štandardná dĺžka štúdia pri zohľadnení predchádzajúceho štúdia na vysokej škole, sa určí ako pomerná časť z ročného školného prepočítaná na jeden kalendárny deň (ročné školné delené 365 dňami) vynásobená počtom dní, za ktoré má študent povinnosť platiť školné (predchádzajúce štúdium, ktoré absolvoval). Táto suma sa pre daného študenta stáva základom pre výpočet ročného školného na akademický rok 2024/2025. Konkrétna výška školného pre daného študenta sa vypočíta ako podiel medzi jeho základom ročného školného a počtom kreditov, ktoré zodpovedajú štandardnej záťaži študenta na jeden akademický rok (60 kreditov), násobený počtom kreditov za študijné povinnosti, ktoré má študent absolvovať v akademickom roku 2024/2025 v rámci nadštandardnej dĺžky štúdia. Do počtu kreditov sa nezapočítavajú kredity za uznané študijné povinnosti. Pomerná časť školného sa nezaokrúhľuje.

 

Študent, ktorý študuje súbežne v jednom akademickom roku dva alebo viac študijných programov poskytovaných verejnou vysokou školou v tom istom stupni, je povinný uhradiť ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe za štúdium v príslušnom akademickom roku.


Ročné školné v druhom a ďalšom študijnom programe denného štúdia pri súbežnom štúdiu viacerých študijných programov sa určuje v rovnakej výške ako ročné školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia. Študent, ktorý sa opätovne zapíše na štúdium ďalšieho študijného programu v príslušnom stupni po prerušení štúdia (§ 69 ods. 1 zákona o vysokých školách), je povinný uhradiť pomernú časť z ročného školného v závislosti od počtu kalendárnych mesiacov zostávajúcich do konca príslušného akademického roka po jeho opätovnom zapísaní. Pomerná časť školného sa nezaokrúhľuje.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Príloha 2 k Smernici č. 6/2023 (žiadosť o zníženie, odpustenie alebo odloženie doby splatnosti školného) Veľkosť: 33.5 kB Formát: doc Dátum: 17.6.2024
Príloha 1 k Smernici č. 6/2023 (čestné vyhlásenie) Veľkosť: 49.5 kB Formát: doc Dátum: 18.6.2024
Príloha 8a k Smernici č. 6/2023 (zmluva o zabezpečení vysokoškolského štúdia zahraničných študentov na UMB) Veľkosť: 25.8 kB Formát: docx Dátum: 7.6.2024
Príloha 8b k Smernici č. 6/2023 (Agreement for International Student at MBU) Veľkosť: 67.5 kB Formát: doc Dátum: 6.6.2024
Príloha 4a k Smernici č. 6/2023 (školné za študijný program uskutočňovaný výlučne v inom ako v štátnom jazyku pre študentov prijatých a zapísaných v akademickom roku 2023/2024) Veľkosť: 100.3 kB Formát: pdf Dátum: 14.6.2024
Príloha 7a k Smernici č. 6/2023 (školné za študijný program uskutočňovaný výlučne v inom ako v štátnom jazyku pre študentov prijatých a zapísaných v akademickom roku 2020/2021) Veľkosť: 99 kB Formát: pdf Dátum: 8.6.2024
Príloha 5a k Smernici č. 6/2023 (školné za študijný program uskutočňovaný výlučne v inom ako v štátnom jazyku pre študentov prijatých a zapísaných v akademickom roku 2022/2023) Veľkosť: 99.7 kB Formát: pdf Dátum: 12.6.2024
Príloha 6a k Smernici č. 6/2023 (školné za študijný program uskutočňovaný výlučne v inom ako v štátnom jazyku pre študentov prijatých a zapísaných v akademickom roku 2021/2022) Veľkosť: 99.5 kB Formát: pdf Dátum: 10.6.2024
Príloha 5 k Smernici č. 6/2023 (školné v akademickom roku 2022/2023) Veľkosť: 134 kB Formát: pdf Dátum: 13.6.2024
Príloha 4 k Smernici č. 6/2023 (školné v akademickom roku 2023/2024) Veľkosť: 134.4 kB Formát: pdf Dátum: 15.6.2024
Príloha 3 k Smernici č. 6/2023 (školné v akademickom roku 2024/2025) Veľkosť: 181.6 kB Formát: pdf Dátum: 16.6.2024
Príloha 7 k Smernici č. 6/2023 (školné v akademickom roku 2020/2021) Veľkosť: 133.7 kB Formát: pdf Dátum: 9.6.2024
Smernica č. 6/2023 o školnom a poplatkoch na UMB na akademický rok 2024/2025 Veľkosť: 431 kB Formát: pdf Dátum: 19.6.2024
Príloha 6 k Smernici č. 6/2023 (školné v akademickom roku 2021/2022) Veľkosť: 121.7 kB Formát: pdf Dátum: 11.6.2024