Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vedecká rada fakulty

VEDECKÁ RADA Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (VR FPVaMV UMB) je kolektívny orgán fakulty.

 

Členmi VR FPVaMV UMB sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov VR FPVaMV UMB tvoria osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce UMB.

Členov VR FPVaMV UMB vymenúva a odvoláva dekan so súhlasom akademického senátu fakulty.

Predsedom VR FPVaMV UMB je dekan fakulty.

Podrobnosti o postavení a pôsobnosti VR FPVaMV UMB určuje Štatút UMB a Rokovací poriadok vedeckých rád fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

ZLOŽENIE VR FPVaMV UMB:

 

doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA

predseda VR FPVaMV UMB

interný člen VR FPVaMV UMB

Dr. h. c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA

podpredseda VR FPVaMV UMB

interný člen VR FPVaMV UMB

prof. PhDr. Peter Čajka, PhD.

interný člen VR FPVaMV UMB

prof. PhDr. Ján Koper, PhD.

interný člen VR FPVaMV UMB

prof. PhDr. Peter Terem, PhD.

interný člen VR FPVaMV UMB

prof. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD.

interný člen VR FPVaMV UMB

doc. PhDr. Martina Bolečeková, PhD.

interná členka VR FPVaMV UMB

doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD.

interný člen VR FPVaMV UMB

doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD.

interný člen VR FPVaMV UMB

doc. Mgr. Lucia Husenicová, PhD.

interná členka VR FPVaMV UMB

doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD.

interný člen VR FPVaMV UMB

doc. PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD.

interná členka VR FPVaMV UMB

doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.

interná členka VR FPVaMV UMB

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

interná členka VR FPVaMV UMB

doc. PhDr. Daniela Škutová, PhD.

interná členka VR FPVaMV UMB

doc. PhDr. Adriana Vasiľková, PhD.

interná členka VR FPVaMV UMB

prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc.

externá členka VR FPVaMV UMB

prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.

externý člen VR FPVaMV UMB

prof. PhDr. Ján Liďák, CSc.

externý člen VR FPVaMV UMB

doc. Ing. Jiří Dušek, PhD.

externý člen VR FPVaMV UMB

doc. PhDr. Tomáš Koziak, PhD.

externý člen VR FPVaMV UMB

doc. PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.

externý člen VR FPVaMV UMB

doc. PaedDr. Milan Vošta, PhD.

externý člen VR FPVaMV UMB