Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Centrum Krízového riadenia

Centrum excelentnosti - vytvorenie komplexnej stratégie medzinárodného krízového riadenia v medzinárodných vzťahoch"

Centrum krízového riadenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (CEKR) je súčasťou Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici Centrum bolo zriadené na Katedre bezpečnostných štúdií.

 

ČO JE CEKR

Centrum krízového riadenia je výstupom projektu "Centrum excelentnosti - vytvorenie komplexnej stratégie medzinárodného krízového riadenia v medzinárodných vzťahoch" spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Operačného programu Výskum a vývoj.

 

ÚLOHY A PÔSOBNOSŤ

Centrum krízového riadenia zabezpečuje činnosti slúžiace na podporu a rozvoj vedecko-výskumného potenciálu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v oblasti národnej a medzinárodnej bezpečnosti, krízového manažmentu a riadenia procesov riešenia krízových situácií.

 

CIELE

Hlavným cieľom Centra krízového riadenia je zintenzívnenie a koordinácia výskumu v oblasti medzinárodného krízového manažmentu v systéme medzinárodných vzťahov s možnosťou participácie iných vedných odborov v zmysle požiadaviek na aplikáciu interdisciplinárnych prístupov.

Parciálne ciele centra sú:

 • prispievať k rozširovaniu teoretických poznatkov, k rozvoju vedy a  výskumu v oblasti medzinárodných vzťahov a národnej a medzinárodnej bezpečnosti prostredníctvom simulačných modelov a na tomto základe prispievať k riešeniu bezpečnostných problémov vnútroštátneho i medzinárodného charakteru;
 • zvyšovať efektivitu rozhodovacích procesov v procese riadenia riešenia krízových situácií a prostredníctvom simulačných modelov podporovať schopnosti vedeckých pracovníkov i študentov reagovať na krízové scenáre;hľadať optimálne modely a procesy riešenia krízových situácií v spoločenských a prírodných procesoch.

 

PRÍNOSY ČINNOSTI CEKR

Centrum krízového riadenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici umožní všetkým vedecko-výskumným pracovníkom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ako aj pracovníkom partnerských spolupracujúcich univerzít, vysokých škôl a vedecko-výskumných pracovísk a inštitúcií využívať pri ich tvorivej činnosti podporu analytických, monitorovacích a prognostických činností centra.

Centrum krízového riadenia sa popri svojich vedecko-výskumných činnostiach môže zároveň stať súčasťou systému krízového riadenia pri riešení rôznych typov krízových situácií a javov ohrozujúcich životy, zdravie a majetok občanov mesta, regiónu či samotného VÚC, kde si pracovníci civilnej ochrany a krízového riadenia môžu vyskúšať nasimulovať rôzne typy krízových situácií a v spolupráci s vedeckými pracovníkmi centra monitorovať a súčasne vyhodnocovať a analyzovať najvhodnejšie procesné postupy pri eliminácii rizikových javov.

V rámci aplikácií je možné realizovať ako virtuálnu simuláciu, tak aj živú simuláciu, kde sa modelová krízová situácia priamo premieta do reálneho výkonu a akcie zložiek v teréne a na základe vstupných dát sa daná situácia rieši a v priestoroch centra sa monitoruje a analyzuje priebeh riadenia riešenia krízovej situácia a vyhodnocujú sa procesné postupy.

 

VYUŽITIE PRACOVISKA CEKR

INTERNÝM PROSTREDÍM UMB v Banskej Bystrici

V rámci spolupráce s inými súčasťami UMB je potrebné zvýrazniť potenciál spolupráce s Fakultou prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Keďže pracujeme so simulačnými technológiami (počítačovými modelmi umožňujúcimi virtuálnu a konštruktívnu simuláciu) je možné v rámci tejto problematiky ísť hlbšie na úroveň formulovania počítačových algoritmov a vývoja nových modelov (modelových krízových situácií), čo výrazne podporuje spoluprácu predovšetkým s Katedrou matematiky a Katedrou informatiky FPV. Tieto aplikácie si v niektorých prípadoch zložitých komplexných algoritmov vyžadujú aj masívne matematické výpočty, čo nám zároveň umožní využívať pracovisko Vysokovýkonného počítania (pracovisko GRID-ov), ktoré je súčasťou FPV UMB.

Postupným rozširovaním modelových situácií vzniká priestor pre zapojenie sa do vedecko-výskumných aktivít a využitia pracoviska Centra krízového riadenia pre takmer všetky súčasti univerzity. Súčasné počítačové simulácie sú zamerané na riešenie krízových situácií a krízové plánovanie, a v jeho rámci prioritne na obranné civilné núdzové plánovanie (prevencia rôznych typov teroristických útokov, zvládanie davových situácií a migračných vĺn) a havarijné plánovanie (prevencie priemyselných havárií, prevencie nehôd na jadrových zariadeniach či prevencie pred povodňami). Tieto aplikácie môžu vo vedecko-výskumnej  a vzdelávacej rovine využívať tvoriví pracovníci všetkých súčastí UMB. V tejto súvislosti je potrebné zvýrazniť, že samotný projekt (ktorého výstupom a pokračovaním je pracovisko Centra krízového riadenia), nie je len projektom FPVaMV UMB v Banskej Bystrici, ale už do jeho samotnej realizácie sú zapojení tvoriví pracovníci PrF UMB v Banskej Bystrici, FHV UMB v Banskej Bystrici a CVV UMB v Banskej Bystrici.

Vzdelávacie  a vedeckovýskumné aktivity pre interné prostredie UMB v Banskej Bystrici

V rámci pracoviska Centra krízového riadenia, bude prebiehať aj vzdelávací proces krízového riadenia a bezpečnosti v študijnom programe Bezpečnostné štúdie v rámci študijného odboru 3.1.5. Medzinárodné vzťahy. Krízová udalosť je simulovaná na digitálnom teréne spolu s okolitým obyvateľstvom a dostupnou technikou. Na jednotlivé udalosti reaguje tím študentov prijímaním opatrení. Tieto opatrenia sú zadávané do simulácie a následne je overovaný ich účinok na priebeh problematiky. Použitie simulačných prostriedkov je ideálne pre verifikáciu vedomosti študentov získaných v teoretických predmetoch, pričom prednášky nie sú určené len študentom FPVaMV UMB v Banskej Bystrici,  ale sú otvorené pre všetkých študentov UMB.

CEKR bude vyvíjať, organizovať, koordinovať a poskytovať podporu takých študijných programov, modulov, kurzov a predmetov, v ktorých budú zakomponované plánovanie, modelovanie a riešenie  krízových situácií a javov. Získané vedomosti a zručnosti v Centre krízového riadenia môžu vedeckovýskumní a pedagogickí zamestnanci, ako aj študenti ostatných súčastí UMB využiť aj v rámci medzinárodnej spolupráce.

Na pracovisku CEKR bude možné využívať výstupy simulácií krízových situácií, rôzne stupne riešenia, databázu informácií pracoviska pre vedeckovýskumné výstupy pracovníkov súčastí UMB, ktorí o tieto informácie prejavia záujem pre svoju vedeckú a publikačnú činnosť.

Cieľom pracoviska je zintenzívnenie a koordinácia výskumu v oblasti medzinárodného krízového manažmentu v systéme medzinárodných vzťahov s možnosťou participácie iných študijných odborov v zmysle  požiadaviek na aplikáciu interdisciplinárnych  prístupov.  Týmto sa vytvoria predpoklady na  podávanie  vedecko-výskumných projektových zámerov v rámci existujúcich grantových schém APVV, VEGA KEGA. Pracovisko má  zároveň významne  prispieť k rozvoju a širokospektrálnemu rozšíreniu spolupráce so zahraničnými vedecko-výskumnými pracoviskami orientujúcimi svoje vedecko-výskumné aktivity na predmetnú problematiku.

Systém aplikácie CEKR FPVaMV UMB  v Banskej Bystrici umožní všetkým vedecko-výskumným a pedagogickým pracovníkom UMB v Banskej Bystrici využívať pri ich tvorivej činnosti podporu analytických, monitorovacích a prognostických činností pracoviska CEKR.

Niekoľko parciálnych  návrhov, ktoré poukazujú na  rozsah využitia potenciálu pracoviska CEKR FPVaMV UMB v Banskej Bystrici zo strany jednotlivých súčastí UMB v Banskej Bystrici:

 • potenciál zapojenia pracovníkov Katedry matematiky a Katedry informatiky FPV UMB v Banskej Bystrici do spolupráce pri tvorbe nových algoritmov scenárov krízového riadenia a bezpečnosti;
 • aplikácia matematických metód v krízovom plánovaní;
 • možnosti spolupráce a využitia Gridového pracoviska FPV UMB v Banskej Bystrici pre potreby náročných matematických výpočtov;
 • manažment environmentálnych rizík ( napr. simulácie rôznych ekologických havárií, dopravných nehôd, prírodných katastrof, pandémií).
 • analýzy rozptylu a šírenia bojových látok a iných nebezpečných agentov pri zadaní reálnych (živá simulácia) a virtuálnych vstupných dát s využitím digitálneho terénu (napr. lokalita BB);

 • využitie pracoviska CEKR FPVaMV UMB  v Banskej Bystrici pri výskume a analýze sociálno-patologických  javov a pri riešení otázok napr. prevencie davových situácií zo sociálneho i psychologického hľadiska;
 • výskum ľudského správania v simulovaných situáciách a rozvoj ľudských kapacít v oblasti krízového manažmentu;
 • globálne riziká a ich dopad na oblasť výchovy a vzdelávania (rastúci počet ťažko zvládnuteľných  žiakov, rast agresivity, rast násilia, drogy, zbrane, krízové situácie v školských zariadeniach);

 • využitie pracoviska CEKR FPVaMV UMB v Banskej Bystrici pri výskume a analýze dopadov ekonomických rizík na správanie sa finančných trhov, bankového sektora a pod. (s využitím simulačných modelov); vybrané oblasti manažmentu rizík (napr. globálne riziká z pohľadu svetových inštitúcií –OECD, Svetová banka a pod., z pohľadu SR.);

 • potenciál využitia spolupráce s odborníkmi PrF UMB  v Banskej Bystrici pri tvorbe nových scenárov a modifikácii existujúcich scenárov krízových situácií z hľadiska analýzy legislatívnych dokumentov; jednotlivé objekty akéhokoľvek scenára v sebe obsahujú aj priradenie konkrétnych súborov dokumentov vo forme zákonov, vyhlášok, smerníc, interných dokumentov a iných dokumentov, v závislosti od zamerania tvoreného modelového scenára a jeho objektov;

 

EXTERNÝM PROSTREDÍM

V rámci externej spolupráce a využitia pracoviska Centra krízového riadenia je potrebné zvýrazniť potenciál spolupráce FPVaMV  UMB v Banskej Bystrici s jednotlivými rezortnými ministerstvami, prioritne s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvom obrany SR, ako aj Akadémiou ozbrojených síl SR v Liptovskom Mikuláši, TU v Žiline a ďalšími relavantnými inštitúciami.

Centrum krízového riadenia sa zároveň môže stať súčasťou systému zabezpečenia krízového riadenia pri riešení rôznych typov krízových situácií ohrozujúcich životy, zdravie a majetok občanov mesta, regiónu či samotného VÚC, kde si pracovníci civilnej ochrany a krízového riadenia môžu vyskúšať a nasimulovať krízové situácie. V rámci aplikácií je možné realizovať živú simuláciu, kde sa modelovaná situácia priamo premieta do reálneho výkonu a akcie zložiek v teréne a na základe simulovaných dát sa priamo v teréne daná situácia rieši a monitoruje sa priebeh riadenia riešenia krízovej situácie. 

Tento systém zabezpečenia krízového riadenia je taktiež možné využívať na simulácie rôznych ekologických havárií, dopravných nehôd, prírodných katastrof, pandémií, čo rozširuje možnosť spolupráce s odbormi zdravotníctva, životného prostredia a riadenia poľnohospodárstva a vidieka.

Okrem týchto možností CEKR môže v budúcnosti poskytovať dokumentačné, informačné, konzultačné a poradenské služby na podporu a získavanie domácich a medzinárodných vedeckovýskumných projektov.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Štatút centra krizového riadenia Veľkosť: 680.1 kB Formát: pdf Dátum: 18.7.2022
Správa o činnosti CEKR za rok 2019 Veľkosť: 1.42 MB Formát: pdf Dátum: 20.7.2022
Správa o činnosti CEKR za rok 2018 Veľkosť: 1.37 MB Formát: pdf Dátum: 19.7.2022
Správa o činnosti CEKR za rok 2020 Veľkosť: 6.03 MB Formát: pdf Dátum: 21.7.2022
Správa o činnosti CEKR za rok 2021 Veľkosť: 5.99 MB Formát: pdf Dátum: 11.10.2022
Správa o činnosti CEKR za rok 2022 Veľkosť: 560.2 kB Formát: pdf Dátum: 24.4.2024