Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácie o prijímacom konaní

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

 

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium. Prihlášku je možné doručiť aj v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu, použitím Akademického informačného systému UMB (AIS). Na každý študijný program a na každý stupeň štúdia  je potrebné zaslať prihlášku osobitne.

V prihláške na štúdium uvedie uchádzač údaje v súlade s § 58 ods. 3 zákona o vysokých školách. K prihláške doloží uchádzač potrebné podklady vyžadované fakultou (bližšie pozri podmienky prijatia na štúdium).

 

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa § 33 a § 39 zákona č. 176/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia.

 

Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu počtu uchádzačov na príslušný študijný program rozhodnúť o nekonaní prijímacích skúšok.

 

O prijatí na štúdium študijného programu rozhoduje dekan na základe rozhodnutia komisie pre prijímacie skúšky. Svoje rozhodnutie o neprijatí môže dekan fakulty zmeniť, ak zistí, že rozhodnutie sa vydalo v rozpore so zákonom o vysokých školách, vnútorným predpisom alebo podmienkami prijímacieho konania. Inak postúpi žiadosť rektorovi. Rektor zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy alebo s podmienkami ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona o vysokých školách. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na fakultu.

 

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa vyhotoví písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Doručuje sa uchádzačovi do vlastných rúk.

 

Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Fakulta má právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu v určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu.

 

Dekan FPVaMV UMB má právo na základe aktuálneho stavu rozhodnúť o nerealizovaní študijného programu v danom akademickom roku.