Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poplatky za prijímacie konanie

VÝŠKA POLATKU za prijímacie konanie:

  • 60 eur – v prípade podania papierovej verzie prihlášky na štúdium (všetky stupne a formy štúdia) 
  • 57 eur – v prípade podania elektronickej verzie prihlášky na štúdium (všetky stupne a formy štúdia)

 

Úhrada poplatku z krajín EÚ: 
Názov účtu:  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Názov a adresa banky:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 
Číslo účtu/IBAN:  SK75 8180 0000 0070 0009 5590 
SWIFT/BIC:  SPSRSKBA 
VS (variabilný symbol): 4031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium) 
  4032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
  4033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol):  0308 – bezhotovostné platby 
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR) 
  dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov) 
Správa pre príjemcu:  meno a priezvisko uchádzača 

 

Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín: 
Názov účtu:  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Názov a adresa banky:  Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 
Číslo účtu/IBAN:  SK75 8180 0000 0070 0009 5590 
SWIFT/BIC:  SUBASKBXXXX 
VS (variabilný symbol): 4031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium) 
  4032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium) 
  4033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol):  0308 – bezhotovostné platby 
ŠS (špecifický symbol):  dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov) 
Správa pre príjemcu:  meno a priezvisko uchádzača 

 

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikovať v informačnom systéme univerzity.