Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prečo študovať na FPVaMV UMB?

VIAC AKO 25-ROČNÁ TRADÍCIA A HISTÓRIA

 • našu jedinečnú históriu sme začali písať v roku 1995
 • rozhodnutie o našom vzniku reagovalo na vtedajší spoločenský dopyt žiadajúci aktívnych, primerane zorientovaných a kvalifikovaných pracovníkov pôsobiacich v diplomatickej sfére, medzinárodných organizáciách a orgánoch verejnej správy
 • počas svojej existencie sme dosiahli niekoľko významných úspechov a zaradili sme sa medzi významné akademické inštitúcie pripravujúce odborníkov, ktorí dokážu nadobudnuté vedomosti a zručnosti uplatniť v rôznych oblastiach

 

VÝNIMOČNÉ ZAMERANIE, VÝNIMOČNÁ PONUKA ŠTÚDIA

 • sme jediná fakulta na Slovensku s výlučnou orientáciou na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore politické vedy
 • vo všetkých stupňoch štúdia ponúkame jedinečné študijné programy (politológia, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá)
 • všetky študijné programy realizované v slovenskom jazyku sú ponúkané aj v externej forme
 • odborná komunikácia v cudzom jazyku je samozrejmosťou všetkých ponúkaných študijných programov ako súčasť povinných predmetov
 • do nášho portfólia patrí aj magisterský spoločný študijný program realizovaný v anglickom jazyku v spolupráci s významnými stredoeurópskymi univerzitami (Masarykova univerzita v Brne, Jagellonská univerzita v Krakove, Univerzita v Pécs)
 • absolventom magisterského stupňa štúdia ponúkame možnosť zvýšenia kvalifikácie prostredníctvom rigorózneho konania a získania titulu doktor filozofie (v skratke „PhDr.“)

 

OSOBITÉ MOŽNOSTI PRE ŠTUDENTOV

 • možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí (v rámci mobilitných programov Erasmus+, CEEPUS a pod.)
 • možnosť absolvovať odbornú exkurziu v medzinárodnej organizácii alebo v zastupiteľskom úrade
 • možnosť využiť širokú ponuku stáží a pripojiť sa k študentom, ktorí nás počas štúdia úspešne reprezentovali napríklad na zastupiteľských úradoch v zahraničí
 • možnosť pôsobiť v niektorom z viacerých študentských spolkov, vďaka ktorým sa študenti obohacujú osobnostne, spoločensky i profesionálne
 • možnosť získavať nové skúsenosti v oblasti organizácie spoločenských, odborných či vedeckých podujatí
 • možnosť stretnúť a diskutovať s najvýznamnejšími osobnosťami (nielen) slovenského politického života, ktorí k nám pravidelne prichádzajú a delia sa so študentmi o svoje skúsenosti formou prednášok alebo diskusií
 • možnosť zapojiť sa do tvorivej činnosti fakulty (napríklad formou študentskej vedeckej odbornej činnosti)
 • možnosť zapojiť sa do rôznych dobrovoľníckych aktivít realizovaných v rámci celej univerzity
 • možnosť využitia služieb Univerzitného poradenského a podporného centra, ktoré poskytuje podporu, sprevádzanie a orientáciu pri zvládaní výziev vysokoškolského života
 • možnosť využitia podpory Kariérneho centra UMB, ktoré je nápomocné pri plánovaní profesionálnej budúcnosti
 • možnosť prežiť pestrý študentský život v srdci Slovenska

 

AKTÍVNA PODPORA INTERNACIONALIZÁCIE A MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

 • od svojich začiatkov udržujeme aktívny kontakt s medzinárodným prostredím formou rôznych vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít
 • prostredníctvom aktívneho nadväzovania a prehlbovania spolupráce so zahraničnými vysokými školami a inštitúciami sme vyformovali širokú sieť kontaktov a partnerstiev, ktoré sú základom nových skúseností a perspektív
 • vďaka intenzite využívania grantovej podpory programu Erasmus+ sme jednou z najúspešnejších vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií na Slovensku realizujúcich zahraničné mobility

 

ODBORNOSŤ

 • náš tím vyučujúcich je tvorený vysokokvalifikovanými pracovníkmi, ktorí si neustále prehlbujú svoju odbornosť
 • dôkazom našej profesionality a odbornosti sú početné vystúpenia v médiách a iné ocenenia externého prostredia
 • podieľame sa na riešení viacerých vedeckých projektov
 • mnohé výstupy našich publikačných aktivít boli zverejnené v odborných alebo vedeckých časopisoch registrovaných v najprestížnejších databázach
 • uznanie a akceptácia externého prostredia sa odzrkadlila, okrem iného, i v zaradení vedeckého časopisu Politické vedy do databázy Web of Science
 • o našej kvalite svedčia výsledky rôznych hodnotení (v rámci poslednej komplexnej akreditácie sme v roku 2014 získali hodnotenie B+ v oblasti výskumu 06 Spoločenské a behaviorálne vedy a hodnotenie A- v oblasti výskumu 07 Právo a medzinárodné vzťahy), ako aj široká sieť partnerov, s ktorými spolupracujeme

 

ATRAKTÍVNY VZDELÁVACÍ PRIESTOR s bezbariérovým prístupom

 • sídlime v jednej z najkrajších zrekonštruovaných historických budov Banskej Bystrice
 • vonkajší areál i budovu fakulty charakterizuje bezbariérový prístup
 • priamo v budove sídli Politologická študovňa Univerzitnej knižnice obsahujúca viac ako 18 000 knižných dokumentov a približne 33 titulov rôznych periodík
 • máme moderné materiálne a technické zabezpečenie prednáškových a seminárnych miestností zodpovedajúce realizovaným aktivitám

 

SKVELÁ STRATEGICKÁ POLOHA

 • sídlime v centre Banskej Bystrice
 • nachádzame sa blízko rektorátu, ktorý má sídlo vo vedľajšej budove a ktorý poskytuje možnosť stravovania pre zamestnancov i študentov univerzity
 • milovníci štúdia a kníh ocenia, že Štátna vedecká knižnica je vzdialená len približne 650 m
 • študentov ubytovaných v študentských domovoch na Tajovského ulici poteší, že sme v tesnej blízkosti zastávok MHD s priamym prepojením fakulty a internátu (autobusová linka č. 34)

 

ÚSPEŠNÍ ABSOLVENTI A VYSOKÁ UPLATNITEĽNOSŤ založená na prehlbovaní spolupráce s praxou

 • počas svojej existencie naše brány opustilo mnoho úspešných absolventov, ktorí našli svoje uplatnenie v rôznych sférach
 • nemalú zásluhu na vysokej uplatniteľnosti má naša aktívna spolupráca s rôznymi ústrednými orgánmi štátnej správy, vďaka ktorej môžu študenti svoje kvality preveriť priamo v jednotlivých inštitúciách formou realizácie odbornej stáže či odbornej praxe
 • veľa našich absolventov zastáva významné funkcie v orgánoch štátnej správy, samosprávy alebo vedie významné mimovládne organizácie alebo vzdelávacie inštitúcie
 • k našim úspešným absolventom patria ministri, štátni tajomníci, veľvyslanci, členovia diplomatických misií, vedúci sekcií a odborov ministerstiev a oddelení orgánov štátnej správy, viacerí poslanci parlamentu, poslanci europarlamentu, starostovia obcí, šéfovia úspešných mimovládnych organizácií, vedúci predstavitelia vzdelávacích inštitúcií a mnohé ďalšie úspešné osobnosti

Video