Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Veda, výskum a spolupráca

Vedecko-výskumná činnosť patrila a vždy bude patriť ku kľúčovým oblastiam fungovania každej vysokej školy.

Stratégia rozvoja vedy a výskumu na fakulte pritom nevychádza výlučne z úloh stratégie rozvoja vedy a výskumu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V zmysle kľúčovej priority, ktorou je dosiahnutie medzinárodnej dimenzie a medzinárodne uznávanej kvality vedecko-výskumnej činnosti spolupracujeme s renomovanými vysokoškolskými pracoviskami v zahraničí. Do ďalšieho obdobia si vedenie fakulty kladie za cieľ presadenie sa FPVaMV UMB v Banskej Bystrici ako integrálnej súčasti medzinárodnej vedecko-výskumnej bázy v jej dvoch profilových odboroch - medzinárodné vzťahy a politológia.
 

Stratégia

Stratégia rozvoja vedy a výskumu na fakulte vychádza jednak z úloh stratégie rozvoja vedy a výskumu na UMB v Banskej Bystrici a súčasne z potrieb ďalšieho skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici v záujme jej zviditeľňovania konkurencii fakúlt podobného zamerania.
 

Cieľ

Cieľom je ďalej prehlbovať jej jedinečnosť, ktorá je zrejmá od čias vzniku fakulty. Výsledky, ktoré sme za existencie vysokej školy dosiahli, poukazujú na schopnosť presadenia sa FPVaMV UMB v Banskej Bystrici ako integrálnej súčasti medzinárodnej vedecko-výskumnej bázy v odboroch politických vied a medzinárodných vzťahov.
 

Zásady

Kvalifikačná štruktúra vedecko-pedagogických pracovníkov je determinovaná diachrónne vývojom jednotlivých katedier s dôrazom na kvantifikáciu pracovníkov a štruktúru študijných programov, synchrónne je predurčovaná dynamikou kvalifikačného rastu vo väzbe na pedagogicko-vedecké priority fakulty.