Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Cena dekana FPVaMV UMB

Cena dekana je každoročne udeľovaná tvorivým pracovníkom a študentom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov vo vedeckovýskumnej oblasti.

 

Nominácie za rok 2021 prosím zasielajte v požadovanej štruktúre (tak ako vyplýva zo zásad) na mailovú adresu jana.mikova@umb.sk najneskôr do 31. augusta 2023. Slávnostné odovzdanie ceny dekana sa uskutoční na fakultnom otvorení akademického roka 2023/2024.

 

ZÁSADY
na udelenie Ceny dekana Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (FPVaMV UMB) vo vedeckovýskumnej oblasti

  1. Cena dekana FPVaMV UMB sa udeľuje tvorivým pracovníkom fakulty, ktorí sú na FPVaMV UMB zamestnaní na ustanovený týždenný pracovný čas, a študentom v dennej a externej forme za publikovanie vynikajúcej vedeckej práce typu: vedecká monografia; vysokoškolská učebnica, alebo stredoškolská učebnica s celoštátnou pôsobnosťou; vedecká práca v časopise indexovanom vo Web of Science alebo SCOPUS; patent alebo iný významný výstup pre prax (napr. učebná pomôcka); vedecká štúdia (len v prípade študentov).
  2. Cenu dekana FPVaMV UMB každoročne udeľuje dekan fakulty na otvorení akademického roka alebo pri inej vhodnej príležitosti na návrh prodekana pre vedu výskum a rozvoj po odbornom posúdení vedeckých prác v Edičnej komisii FPVaMV UMB.
  3. O udelenie Ceny dekana FPVaMV UMB sa uchádzajú tvoriví pracovníci fakulty a študenti podaním prihlášky, respektíve môžu byť na ocenenie navrhnutí. Spôsob podávania prihlášok, respektíve návrhov musí byť zverejnený takým spôsobom, aby prístup k tejto informácii mal každý člen akademickej obce FPVaMV UMB.
  • Uzávierka návrhov do súťaže o Cenu dekana FPVaMV UMB za daný kalendárny rok je najneskôr 31. august nasledujúceho kalendárneho roka;
  • K prihláške uchádzača alebo k návrhu na ocenenie Cenou dekana FPVaMV UMB vo vedeckovýskumnej oblasti je potrebné priložiť: vedeckú prácu, ktorej autorom je uchádzač, respektíve uchádzajúci sa autorský kolektív; posudky odporúčajúce publikovanie práce; ďalšie skutočnosti potvrdzujúce kvalitu súťažiaceho diela (recenzie, ohlasy, ocenenia z externého prostredia a pod.) a krátky profesionálny životopis;
  • Hlasovanie členov Edičnej rady FPVaMV UMB je tajné a spočíva v zostavení poradia prác navrhnutých do súťaže. Pokiaľ je uchádzač o cenu aj členom Edičnej rady FPVaMV UMB, stráca v tomto konkrétnom prípade hlasovacie právo. Rozhodnutie Edičnej komisie FPVaMV UMB je platné, ak hlasovala nadpolovičná väčšina jej členov.
  • Vyhodnotenie súťaže musí byť ukončené najneskôr do dvoch týždňov aktuálneho kalendárneho roka. O výsledkoch hlasovania Edičnej rady FPVaMV UMB bude grémium dekana informovať prodekan pre vedu, výskum a rozvoj.

     4. Vedecká práca ašpirujúca na ocenenie musí spĺňať tieto kritériá:

  1. vedeckú originalitu s preukázateľným mimoriadnym prínosom pre vedu;
  2. práca bola vytvorená najviac 2 roky pred uzávierkou súťaže, pričom ide o ukončené a realizované dielo.

      5. Udelenie Ceny dekana FPVaMV UMB je spojené s finančnou odmenou.

      6. Za tú istú vedeckú prácu možno získať cenu len raz. Ten istý uchádzač môže byť za rôzne práce odmenený viackrát.