Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dizertačná skúška

Dizertačnou skúškou sa preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť na základe aplikácie vedeckých metód v oblasti výskumu a vývoja.

 

POVINNOSTI DOKTORANDA

Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je splnenie povinností stanovených v študijnej časti individuálneho študijného plánu doktoranda.

Doktorand spolu s prihláškou na dizertačnú skúšku predkladá na Referát vedy, výskumu a rozvoja FPVaMV (tomas.vida@umb.sk) elektronicky aj písomnú prácu (projekt dizertačnej práce) písomné stanovisko školiteľa k práci (projektu dizertačnej práce) s návrhom na oponenta práce (projektu dizertačnej práce).

 

FORMA PÍSOMNEJ PRÁCE

Písomnú prácu (projekt dizertačnej práce) vypracúva doktorand samostatne pod vedením školiteľa. Jeho rozsah je minimálne 2 AH (autorské hárky – cca 40 strán) bez zoznamu literatúry a príloh. Písomnou časťou dizertačnej skúšky musí doktorand preukázať schopnosť pracovať s odbornou literatúrou, mať osvojenú metodológiu výskumu a výskumných metód a uviesť čiastkové výsledky riešenia dizertačnej práce. Súčasťou písomnej práce je aj podrobný projekt riešenia témy dizertačnej práce. Rámcová štruktúra písomnej práce je nasledovná:

 • titulný list;
 • úvod do problematiky;
 • súčasný stav riešenia problematiky a teoretický rozbor sledovaného problému;
 • projekt výskumu, metodológia práce;
 • čiastkové výsledky riešenia dizertačnej práce;
 • zoznam bibliografických odkazov;
 • prílohy.

Formálna úprava písomnej práce musí byť v súlade s platnou Smernicou č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Na základe návrhu školiteľa zašle referát fakulty písomnú prácu oponentovi. Oponent vypracuje písomný posudok k dizertačnej práci najneskôr do 4 týždňov odo dňa doručenia práce na referát pre vedu a výskum.

 

FORMA DIZERTAČNEJ SKÚŠKY

Obsahom dizertačnej skúšky je:

 • rozprava k písomnej práci, ktorá sa predkladá na dizertačnú skúšku;
 • zodpovedanie pripomienok z oponentského posudku písomnej práce;
 • preukázanie teoretických vedomostí doktoranda so zameraním na oblasti výskumu súvisiaceho s vedeckou profiláciou doktoranda.

Dizertačná skúška je štátnou skúškou a hodnotí sa známkou.

Vykonaním dizertačnej skúšky sa uzatvára študijná časť doktorandského štúdia.

 

TERMÍNY

Doktorand v dennej aj externej forme doktorandského štúdia sa prihlasuje na dizertačnú skúšku vždy k 31. októbru alebo k 31. máju po splnení podmienok stanovených v Študijnom poriadku UMB a Smernice č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Doktorand musí vykonať dizertačnú skúšku v riadnom termíne:

 • v prípade študentov dennej formy štúdia najneskôr do 18 mesiacov odo dňa zápisu na štúdium;
 • v prípade študentov externej formy štúdia najneskôr do 24 mesiacov odo dňa zápisu na štúdium.

Presný termín, čas a miesto konania dizertačnej skúšky stanoví predseda odborovej komisie po dohode s ostatnými členmi komisie.

Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže doktorand písomne požiadať dekana fakulty o predĺženie termínu na vykonanie dizertačnej skúšky. Dekan fakulty vyhovie/nevyhovie žiadosti doktoranda v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, o čom je doktorand písomne vyrozumený.

 Ak študent nebol úspešný na dizertačnej skúške v riadnom termíne, musí ju vykonať v jednom opravnom termíne:

 • v prípade študentov dennej formy štúdia najneskôr do 24 mesiacov odo dňa zápisu na štúdium;
 • v prípade študentov externej formy štúdia najneskôr do 30 mesiacov odo dňa zápisu na štúdium.

Z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže doktorand písomne požiadať dekana fakulty o predĺženie termínu na vykonanie opravného termínu dizertačnej skúšky. Dekan fakulty vyhovie/nevyhovie žiadosti doktoranda v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, o čom je doktorand písomne vyrozumený.

Ak študent neuspeje na dizertačnej skúške v riadnom a ani v opravnom termíne, je zo štúdia vylúčený.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Smernica č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu na UMB Veľkosť: 373.9 kB Formát: pdf Dátum: 25.11.2022
Študijný poriadok UMB Veľkosť: 242.6 kB Formát: pdf Dátum: 13.4.2023
Stanovisko školiteľa k projektu dizertačnej práce Veľkosť: 26 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023
Prihláška na dizertačnú skúšku Veľkosť: 28 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023