Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Mimoriadny študijný plán

V súlade s ustanoveniami študijného poriadku majú študenti počas štúdia právo požiadať o absolvovanie časti štúdia formou mimoriadneho študijného plánu.

 

Študent môže požiadať o schválenie mimoriadneho študijného plánu z nasledovných dôvodov:

  1. absolvovanie študentskej mobility alebo stáže na zmluvnej zahraničnej vysokej škole alebo domácej a zahraničnej inštitúcii v zmysle platného študijného plánu (študent k žiadosti priloží fotokópiu dohody o štúdiu, resp. akceptačný list prijímajúcej inštitúcie)
  2. závažné zdravotné dôvody podložené písomným potvrdením odborného lekára, že študent nie je schopný bez závažného zhoršenia zdravotného stavu absolvovať štúdium podľa riadneho študijného plánu
  3. mimoriadne okolnosti súvisiace so sociálnou situáciou študenta podložené relevantnými dokladmi
  4. reprezentácia fakulty, univerzity alebo Slovenskej republiky podložená potvrdením, resp. poverením príslušnej inštitúcie alebo športového zväzu, ktorý reprezentuje, o zaradení do reprezentácie spolu s kópiami diplomov a získaných ocenení

 

Študent môže požiadať o udelenie mimoriadneho študijného plánu v rozsahu jedného semestra, maximálne na jeden akademický rok. Žiadosť môže byť podaná opakovane, ak trvá dôvod na realizáciu štúdia formou mimoriadneho študijného plánu.

 

Študent vyplní Žiadosť o udelenie mimoriadneho študijného plánu, do ktorej vpíše predmety uvedené v zápisnom liste na príslušný semester, resp. akademický rok. Študent prekonzultuje podmienky ukončenia jednotlivých študijných predmetov s každým vyučujúcim, ktorý zabezpečuje vyučovanie a hodnotenie daného študijného predmetu. Vyučujúci uvedie stanovené podmienky absolvovania predmetu a termín plnenia týchto podmienok, ako aj spôsob jeho hodnotenia do tlačiva a svojím podpisom ich potvrdí.

 

Vyplnenú žiadosť študent predkladá na študijné oddelenie fakulty po zápise na príslušný akademický rok, najneskôr päť pracovných dní pred začiatkom výučbovej časti semestra. Ak dôvod na udelenie mimoriadneho študijného plánu nastane v priebehu akademického roka (semestra), môže študent požiadať o schválenie mimoriadneho študijného plánu aj po tomto termíne.

 

Žiadosť o schválenie mimoriadneho študijného plánu je schválená až po jej podpísaní prodekankou pre štúdium. Po jej podpise sa všetky stanovené podmienky, uvedené v žiadosti, stávajú pre študenta záväznými.

 

Bližšie informácie o procese udeľovania a schvaľovania mimoriadneho študijného plánu sprostredkúva študijné oddelenie a prodekanka pre štúdium.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Mimoriadny študijný plán Veľkosť: 63.5 kB Formát: doc Dátum: 7.9.2023