Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prerušenie štúdia

Podľa ustanovení Študijného poriadku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pre študentov študijných programov akreditovaných od 1. januára 2013 (čl. 25) MOŽNO štúdium študijného programu na žiadosť študenta PRERUŠIŤ:

  1. z vážnych zdravotných dôvodov alebo z iných vážnych osobných dôvodov študenta dlhodobého charakteru a to aj opakovane, spolu najviac po dobu dvoch rokov,
  2. bez uvedenia dôvodu, najviac na jeden rok avšak až po splnení podmienok pre postup do ďalšieho roka štúdia.

 

Žiadosť o prerušenie štúdia predkladá študent na študijné oddelenie fakulty po zápise do príslušného roku štúdia. K žiadosti je študent povinný doložiť aj písomné potvrdenie o vyrovnaní všetkých pohľadávok voči Univerzitnej knižnici UMB v Banskej Bystrici. Prerušenie štúdia povoľuje prodekanka pre štúdium.

 

Štúdium nie je možné prerušiť, ak študent nesplnil podmienky pre postup do ďalšej časti štúdia v termíne určenom harmonogramom akademického roka alebo študijným poriadkom. Štúdium nie je možné prerušiť počas výučbovej časti semestra a obdobia na ukončenie študijných povinností v semestri bez uvedenia závažného dôvodu.

 

Prerušenie štúdia u študenta doktorandského štúdia, ktorý sa prihlásil na tému dizertačnej práce vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, povoľuje dekan fakulty po kladom vyjadrení externej vzdelávacej inštitúcie.

 

Ak študent preruší štúdium v akademickom roku, v ktorom mu vzniká povinnosť hradiť školné, bude na štúdium opätovne zapísaný po úhrade príslušného školného.

 

Študent, ktorému bolo štúdium prerušené, prestáva byť študentom dňom prerušenia, a študentom sa stáva odo dňa opätovného zápisu na štúdium.

 

Študentovi, ktorý po prerušení štúdia nemôže pokračovať v štúdiu študijného programu, na ktorý bol prijatý, pretože tento program sa už neuskutočňuje, fakulta ponúkne možnosť pokračovať v štúdiu iného príbuzného študijného programu príslušného stupňa.

 

Viac informácií o možnosti prerušiť štúdium poskytuje študijné oddelenie fakulty.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Písomná žiadosť o prerušenie štúdia na FPVaMV UMB Veľkosť: 55.5 kB Formát: doc Dátum: 22.3.2023