Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Bakalárska práca, diplomová práca

Podľa Smernice UMB č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (čl. 3):

  • BAKALÁRSKOU PRÁCOU má študent/ka preukázať schopnosť tvorivo pracovať v študijnom odbore, v ktorom absolvoval/a študijný program. Študent/ka má preukázať schopnosť zhromažďovať, interpretovať, spracovať základnú odbornú literatúru a prezentovať vedomosti o problematike, teórii a odbornej terminológii.
  • DIPLOMOVOU PRÁCOU študent/ka spracúva zvolenú tému na úrovni vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými vedeckými postupmi, hypotézami, ktoré je možné verifikovať. Diplomovou prácou sa overujú vedomosti a skúsenosti, ktoré študent/ka získal/a počas štúdia, a jeho/jej spôsobilosť používať ich pri riešení úloh a situácií z príslušného študijného odboru.

 

VÝBER TÉMY bakalárskej a diplomovej práce

 

V zmysle platných ustanovení študijného poriadku je študent/ka bakalárskeho alebo magisterského štúdia povinný/á zvoliť si tému záverečnej práce najneskôr do konca predposledného akademického roka svojho štúdia a prihlásiť sa na tému záverečnej práce v termíne určenom harmonogramom fakulty prostredníctvom AiS2, pričom:

  • študent/ka si tému záverečnej práce vyberá z tém, ktoré sú zverejnené v AiS2.
  • študent/ka má právo prostredníctvom písomnej žiadosti do konca marca predposledného akademického roka daného stupňa štúdia požiadať vedúceho príslušnej katedry o vypísanie vlastnej témy záverečnej práce na základe predbežného súhlasu potenciálneho vedúceho záverečnej práce.

Ak sa študent/ka rozhodne vypracovať záverečnú prácu pod vedením vysokoškolského učiteľa z inej katedry, ako je katedra zabezpečujúca jeho študijný program, prostredníctvom žiadosti sa obráti na vedúceho katedry, ktorá zabezpečuje jeho/jej študijný program a požiada o súhlas s vypracovaním záverečnej práce pod vedením vedúceho/vedúcej z iného pracoviska (katedry), ako aj o schválenie navrhnutej témy.

Študenti študijného programu medzinárodné vzťahy sú povinní do konca výučbovej časti semestra odovzdať vyplnený a vedúcim práce podpísaný formulár Zadanie bakalárskej práce alebo Zadanie diplomovej práce. Podrobnejšie pokyny odovzdávania zadaní sú zverejňované na internetovej stránke.

 

FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI a spôsob vypracovania záverečnej práce

 

Obsahové a formálne náležitosti záverečných prác upravuje Smernica UMB č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Pri vypracovaní záverečnej práce je pre študentov FPVaMV UMB záväzné fakultné spresnenie smernice a jeho príloha.

 

ODOVZDANIE bakalárskej a diplomovej práce

 

Záverečná práca sa odovzdáva v dvoch vyhotoveniach v listinnej forme a v jednom vyhotovení v elektronickej forme prostredníctvom systému evidencie záverečných prác v AiS2.

Listinná forma záverečnej práce sa odovzdáva zviazaná v čiernej tvrdej väzbe.

Elektronická forma záverečnej práce sa vyhotoví vo formáte Portable Device Format (PDF) s možnosťou prevodu na čistý text.

Používa sa jednostranná tlač.

 

VZORY úvodných strán bakalárskej a diplomovej práce

 

študijný program medzinárodné vzťahy:

 

študijný program politológia:

 

študijný program bezpečnostné štúdiá:

 

OBHAJOBY bakalárskej a diplomovej práce

študijný program medzinárodné vzťahy: