Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Študijný program medzinárodné vzťahy

POKYNY súvisiace s absolvovaním predmetu Odborná prax v študijnom programe medzinárodné vzťahy

 

Pred nástupom na odbornú prax je študent povinný:

1. Dôsledne sa oboznámiť so Zásadami absolvovania odbornej praxe študentov v rámci štúdia na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici.

2. Vytlačiť si Výkaz o odbornej praxi (v prílohe tejto stránky) a vyplniť v ňom meno, priezvisko, názov študijného programu a body 1 a 2.

3. Nechať si potvrdiť bod 3 prijímajúcou inštitúciou.

4. Výkaz o odbornej praxi s riadne vyplnenými bodmi 1, 2 a 3 predložiť poverenej osobe na Katedre medzinárodných vzťahov a diplomacie (PhDr. Erik Pajtinka, PhD.), ktorá posúdi súlad odborného zamerania činnosti počas výkonu odbornej praxe so zameraním študijného programu medzinárodné vzťahy. Odborná prax, ktorej náplň nie je v súlade so zameraním študijného programu, nemôže byť uznaná na úrovni absolvovania predmetu Odborná prax v rámci študijného programu medzinárodné vzťahy na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici!

5. Vyplniť a podpísať Dohodu o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta (len v prípade, že to prijímajúca inštitúcia vyžaduje).

 

Po ukončení odbornej praxe je študent povinný:

1. Dať si prijímajúcou inštitúciou vyplniť a potvrdiť bod 5 Výkazu o odbornej praxi – časť potvrdenie o absolvovaní odbornej praxe a dĺžku jej trvania.

2. Za účelom zápisu absolvovania odbornej praxe predložiť riadne vyplnený Výkaz o odbornej praxi so všetkými potrebnými náležitosťami poverenej osobe na Katedre medzinárodných vzťahov a diplomacie (PhDr. Erik Pajtinka, PhD.).
Vyplnený Výkaz o odbornej praxi je za účelom zápisu absolvovania predmetu do AIS potrebné predložiť v tom semestri, v ktorom má študent predmet Odborná prax zapísaný! Ak teda študent absolvuje odbornú prax napr. už v zimnom semestri štvrtého ročníka a predmet Odborná prax má zapísaný až v letnom semestri piateho ročníka, výkaz predloží až v letnom semestri piateho ročníka.

Zapisovanie absolvovania Odbornej praxe do AIS prebieha spravidla počas konzultačných hodín učiteľa, ktorý je zapisovaním poverený. Najneskorší termín, do kedy je možné Výkazy o odbornej praxi predložiť za účelom zapísania absolvovania Odbornej praxe do AIS stanoví a zverejní zodpovedný vyučujúci (za Katedru medzinárodných vzťahov a diplomacie PhDr. Erik Pajtinka PhD.). Stanovené termíny je potrebné bezpodmienečne dodržať! V prípade nedodržania termínu predloženia Výkazu o odbornej praxi zo strany študenta nemusí byť študentovi absolvovanie odbornej praxe v danom semestri uznané!

 

OSOBITNÉ PODMIENKY ABSOLVOVANIA ODBORNEJ PRAXE VO VYBRANÝCH INŠTITÚCIÁCH

Na študentov, ktorí vykonávajú odbornú prax na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstve obrany SR a na Zastúpení Európskej komisie v SR, sa pred nástupom na odbornú prax vzťahujú len povinnosti v bodoch 1. a 2.

 

Kontakt na osobu zodpovednú za predmet Odborná prax v študijnom programe medzinárodné vzťahy:

PhDr. Erik Pajtinka, PhD.

katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica

e-mail: erik.pajtinka@umb.sk

tel.: +421 48 446 1914

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Výkaz o odbornej praxi Veľkosť: 299.9 kB Formát: pdf Dátum: 3.11.2022
Bodové hodnotenie uchádzačov o nomináciu FPVaMV UMB na absolvovanie odbornej praxe na MZVaEZ SR Veľkosť: 229.4 kB Formát: pdf Dátum: 2.11.2022
Prihláška do výberového konania na absolvovanie odbornej praxe na MZVaEZ SR Veľkosť: 244.1 kB Formát: pdf Dátum: 3.11.2022
Súhlas so spracúvaním osobných údajov stážistu na MZVaEZ SR Veľkosť: 36 kB Formát: doc Dátum: 2.11.2022
Zásady absolvovania odbornej praxe študentov v rámci štúdia na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici Veľkosť: 1.68 MB Formát: pdf Dátum: 27.3.2023
Osobný dotazník stážistu MZVaEZ SR Veľkosť: 234.4 kB Formát: pdf Dátum: 3.5.2023
Dohoda o odbornej praxi FPVaMV Veľkosť: 73 kB Formát: doc Dátum: 14.2.2024