Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dizertačná práca

Podľa Smernice UMB č. 9/2021 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (čl. 3) dizertačnou prácou študent/ka preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja, na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť a na riešenie teoretických i praktických problémov študijného odboru. Autor/ka prácou preukazuje schopnosť spracovať zvolený vedecký problém s medziodborovým prístupom a s vypracovaním konkrétnych riešení a záverov. Má sa vyznačovať vysokým stupňom analýzy a syntézy poznatkov a tiež dostatočným prehľadom existujúcej odbornej literatúry.

Dizertačná práca je v zmysle zákona záverečnou prácou. Obhajoba dizertačnej práce je štátnou skúškou (§ 54 ods. 14  a § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), je verejná a koná sa pred komisiou pre obhajobu. Úspešnou obhajobou sa doktorandské štúdium končí. Viac informácií poskytujú články 16 a 17 Smernice č.7/2021 o doktorandskom štúdiu na UMB.

Dizertačnú prácu môže autor/ka predložiť na obhajobu aj v inom jazyku po písomnom súhlase odborovej (spoločnej odborovej) komisie alebo dekana fakulty. Súčasťou dizertačnej práce písanej v cudzom jazyku je abstrakt v slovenskom jazyku a resumé v slovenskom jazyku, ktoré tvorí spravidla 10 % rozsahu práce.

 

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2023/24

Študijný program Politológia

Študijný program Medzinárodné vzťahy

 

Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce

Termín

Žiadosť o povolenie obhajoby predkladá doktorand v stanovených termínoch k 31. októbru alebo 31. máju.

Podmienky

Pre študentov študijných programov akreditovaných od 1.1.2013 je potrebné získať počas štúdia toľko kreditov, aby ich súčet s obhajobou dizertačnej práce bol 180 kreditov pri trojročnom dennom a štvorročnom externom štúdiu (60 kreditov za študijnú čas a 120 kreditov za vedeckú časť). Podmienkou pre obhajobu dizertačnej práce je aj vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu (V3) evidovaný v databáze WoS alebo SCOPUS I.

Forma

Žiadosť o povolenie obhajoby spolu so všetkými jej prílohami doktorand predkladá elektronicky e-mailom na adresu tomas.vida@umb.sk ako aj v papierovej podobe Tomášovi Vidovi, referentovi pre vedu, výskum a rozvoj FPV a MV, č. dverí 326.

Prílohami žiadosti sú:

  • stručný aktuálny životopis
  • dizertačná práca - 2 papierové kópie plus digitálna kópia vo formáte PDF (formálna úprava a štruktúra záverečnej práce)
  • zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi (výstup z Univerzitnej knižnice UMB)
  • stanovisko školiteľa dizertačnej práce (s návrhmi školiteľa na oponentov s ich pracoviskami)
  • odôvodnenie rozdielov medzi pôvodnou a predkladanou dizertačnou prácou, ak doktorand po neúspešnej obhajobe predkladá novú dizertačnú prácu v tom istom programe doktorandského štúdia

K tomu zároveň doktorand pri zadaní práce do AIS vyplní a elektronicky podpíše licenčné zmluvy a tiež vyplní analytický list (postup je uvedený v dokumente Pokyny k vloženiu záverečných prác do AIS).

Podrobnosti o podmienkach ako aj obhajobe dizertačnej práce upravuje Smernica č. 7/2021 o doktorandskom štúdiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce Veľkosť: 39.5 kB Formát: doc Dátum: 16.5.2023
Pokyny k záverečným prácam Veľkosť: 21.3 kB Formát: docx Dátum: 16.5.2023
Pokyny k vloženiu záverečných prác do AIS Veľkosť: 689.8 kB Formát: docx Dátum: 16.5.2023
Stanovisko školiteľa k záverečnej dizertačnej práci Veľkosť: 48.5 kB Formát: doc Dátum: 29.5.2024