Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Fakultný koordinátor pre vnútorný systém kvality

Na základe ustanovení Smernice č. 1/2021 Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov a podávanie žiadostí Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo pôsobia v rámci jednotlivých fakúlt UMB fakultní koordinátori pre vnútorný systém kvality (VSK).

 

Fakultného koordinátora pre vnútorný systém kvality vymenúva dekan fakulty na obdobie 4 rokov, a to aj opakovane. Fakultný koordinátor pre vnútorný systém kvality je v priamej podriadenosti dekana fakulty, pričom za metodickú koordináciu fakultných koordinátorov je zodpovedný manažér vnútorného systému kvality UMB.

 

Medzi hlavné zodpovednosti a právomoci fakultného koordinátora pre vnútorný systém kvality patria podľa Smernice č. 1/2021 najmä tieto:

  • sprevádza interných audítorov VSK UMB, dočasné pracovné skupiny RVSK UMB, externých posudzovateľov a posudzovateľov SAAVŠ
  • metodicky usmerňuje dekana a prodekanov fakulty, ostatných pedagogických a nepedagogických zamestnancov fakulty, najmä osoby zodpovedné za študijné programy a odbory habilitačných konaní a odbory inauguračných konaní, a to vo veciach týkajúcich sa implementácie štandardov SAAVŠ, udržiavania a zlepšovania VSK na úrovni fakulty
  • zúčastňuje sa na zasadnutiach poradných orgánov dekana fakulty
  • vypracúva správu z pravidelného hodnotenia VSK fakulty podľa usmernení manažéra vnútorného systému kvality raz za kalendárny rok
  • poskytuje súčinnosť pri implementácii vnútorných predpisov UMB týkajúcich sa VSK do riadiacej praxe fakulty
  • poskytuje súčinnosť pri vypracúvaní vnútorných predpisov fakulty týkajúcich sa VSK
  • prijíma a/alebo preveruje podnety na zlepšovanie kvality vzdelávania, tvorivých činností a súvisiacich podporných činností
  • je členom fakultného orgánu pre vnútorný systém kvality

 

Kontakt na fakultnú koordinátorku pre vnútorný systém kvality:

Mgr. Lenka Štefániková, PhD.

e-mail: lenka.stefanikova@umb.sk

tel.: +421 48 446 1413