Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sociálne štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu

SOCIÁLNE ŠTIPENDIUM z prostriedkov štátneho rozpočtu je na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytované v súlade s/so:

  • § 96 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 157/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov
  • Smernicou č. 4/2015 o priznávaní sociálnych štipendií študentom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • Štipendijným poriadkom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Sociálne štipendium môže byť po splnení ustanovených podmienok priznané:

  • študentom dennej formy štúdia bakalárskeho alebo magisterského študijného programu s trvalým pobytom v Slovenskej republike
  • študentom, ktorým bol udelený azyl, bola poskytnutá doplnková ochrana alebo bolo poskytnuté dočasné útočisko

 

Sociálne štipendium možno poskytnúť študentovi (v prípade splnenia ustanovených podmienok) na základe písomnej žiadosti, ktorú môže študent podať kedykoľvek počas akademického roka.

 

Sociálne štipendium prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdiom.

 

Na sociálne štipendium má študent právny nárok.

 

Študentovi so špecifickými potrebami sa môže priznať sociálne štipendium aj po prekročení štandardnej dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným postihnutím.

 

Vysoká škola poskytuje sociálne štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študent/ka v žiadosti o priznanie sociálneho štipendia.

 

Podrobnosti o možnostiach priznania sociálneho štipendia ustanovujú vyššie uvedené právne normy. Bližšie informácie o priznávaní sociálneho štipendia vrátane potrebných formulárov je možné nájsť na univerzitnej stránke v časti Štipendiá a pôžičky.

 

 

Kontakt na referentku UMB zodpovednú za agendu priznávania sociálnych a tehotenských štipendií:

Jana Löbbová

referentka zodpovedná za agendu štipendií študentom EF UMB, FPVaMV UMB a PrF UMB

e-mail: jana.lobbova@umb.sk

tel.: +421 48 446 1152