Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica, IČO 302 322 95 (ďalej len „UMB“)

Dôležité informácie pre dotknuté osoby v zmysle politiky ochrany osobných údajov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prevádzkovateľ

UMB ako prevádzkovateľ má v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie EÚ“ alebo „GDPR") povinnosť určiť zodpovednú/é osobu/y poverené dohľadom nad ochranou osobných údajov na UMB.

Dotknutá osoba

Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov a uplatňovania jej práv v zmysle článkov 15 až 21 Nariadenia EÚ prostredníctvom formulára.

Zodpovedná osoba zabezpečuje vybavenie žiadosti dotknutej osoby v zákonnom stanovenej lehote (30 dní od dňa doručenia žiadosti) v súčinnosti so žiadateľom a  oprávnenými osobami UMB, ktoré osobné údaje dotknutej osoby spracúvajú. V prípade žiadosti, ku ktorej dotknutá osoba neposkytne všetky potrebné informácie potrebné pre jej identifikáciu a potvrdenie totožnosti, bude dotknutej osobe v zákonnej lehote zaslaná odpoveď s výzvou na doplnenie týchto náležitostí a s informáciou o predĺžení lehoty na vybavenie v zmysle GDPR o 60 dní.

Žiadateľ si môže uplatňovať práva dotknutej osoby  iba vo svojom vlastnom mene alebo v mene iných dotknutých osôb, ak je ich právnym zástupcom. GDPR sa nevzťahuje na nežijúce osoby.

Žiadosti, ktorých obsahom je poskytnutie usmernenia pri podaní žiadosti sa vybavujú ako bežné podania mimo režimu GDPR.

Zodpovedná osoba

Kontakt na zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB:  zodpovedna.osoba.fpvmv@umb.sk
 

Informačnú povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutým osobám vrátane všetkých účelov spracúvania nájdete tu:

https://www.umb.sk/univerzita/verejnost-a-media/gdpr/informacna-povinnost-prevadzkovatela-voci-dotknutym-osobam.html.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Kamerový monitorovací systém verejných priestorov Veľkosť: 186.8 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2023