Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Politológia

Rigorózne konanie sa začína doručením prihlášky na rigorózne konanie v študijnom programe politológia.  

 

Prihláška má štandardizovanú formu a okrem osobných údajov uchádzača/uchádzačky obsahuje informáciu o študijnom programe a študijnom odbore, v ktorom uchádzač/uchádzačka získal/a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, a tiež označenie/výber predmetov, z ktorých uchádzač/uchádzačka vykoná rigoróznu skúšku. Prihláška zároveň obsahuje zvolenú alebo navrhovanú tému rigoróznej práce.

 

Tému rigoróznej práce si uchádzač/uchádzačka:

  • môže vybrať z tém, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke fakulty
  • môže navrhnúť; tento typ tém ale podlieha následnému schváleniu zo strany osoby zodpovednej za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu politológia v 2. stupni štúdia

 

Povinnú súčasť prihlášky tvorí:

  • úradne overená kópia magisterského vysokoškolského diplomu (pokiaľ ide o absolventky/absolventov FPVaMV UMB, nevyžaduje sa, aby bola kópia vysokoškolského diplomu úradne overená)
  • úradne overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške/štátnej záverečnej skúške
  • úradne overená kópia rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, prípadne nostrifikačná doložka u uchádzača/uchádzačky, ktorý/á absolvoval/a zahraničnú vysokú školu
  • doklad o úhrade poplatku za obhajobu rigoróznej práce vo výške 540 eur

 

Vyplnená prihláška sa zasiela doc. Ing. Kataríne Liptákovej, PhD., koordinátorke pre rigorózne konanie realizované v študijnom programe politológia.

Po doručení prihlášky dekan fakulty do 30 dní rozhodne, či uchádzač/uchádzačka spĺňa požadované náležitosti. Rozhodnutie je uchádzačovi/uchádzačke oznámené písomne.

Na rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce sa rigorozant/rigorozantka prihlasuje odovzdaním práce v termínoch uvedených v zásadách rigorózneho konania. 

Uchádzač/uchádzačka je povinný/á predložiť rigoróznu prácu do 24 mesiacov od rozhodnutia o prijatí na rigorózne konanie. Ak uchádzač/uchádzačka v stanovenej lehote prácu nepredloží, je z konania vylúčený/á.

 

Poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku je vo výške 50 eur. Absolvent/absolventka magisterského štúdia, ktorý/á vykonal/a rigoróznu skúšku, je povinný/á uhradiť poplatok za úkony spojené s vydaním diplomu do 10 kalendárnych dní po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky.

 

 

KONTAKT na koordinátorku pre rigorózne konanie realizované v študijnom programe politológia:

doc. Ing. Katarína Liptáková, PhD.

katedra politológie

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica

e-mail: katarina.liptakova@umb.sk

tel.: +421 48 446 1234