Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Tehotenské štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu

TEHOTENSKÉ ŠTIPENDIUM z prostriedkov štátneho rozpočtu je na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytované v súlade s § 96b Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Tehotenské štipendium sa priznáva tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu tehotenského.

Štipendium sa priznáva v období od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva.

 

Štipendium sa priznáva najmä na účel pokrytia zvýšených výdavkov spojených so zdravotným stavom študentky, špeciálnymi materiálnymi potrebami a s prípravou na narodenie dieťaťa.

 

Na tehotenské štipendium má študentka právny nárok.

 

Výška tehotenského štipendia je 200 eur mesačne.

 

Tehotenské štipendium sa priznáva na základe písomnej žiadosti študentky, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie o tom, že začal 27. týždeň pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom.

 

O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje rektor UMB.

 

Tehotenské štipendium sa priznáva od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť.

Ak podmienky na poskytnutie tehotenského štipendia boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť doručená, tehotenské štipendium patrí za celý kalendárny mesiac. Tehotenské štipendium sa poskytuje aj za mesiace júl a august.

 

Vysoká škola poskytuje tehotenské štipendium v mesačnej výške najneskôr desiaty deň príslušného kalendárneho mesiaca na bankový účet vedený v Slovenskej republike, ktorého číslo uvedie študentka v žiadosti o priznanie tehotenského štipendia.

 

Nárok na tehotenské štipendium zaniká:

  • vznikom nároku na výplatu tehotenského,
  • skončením tehotenstva alebo
  • skončením štúdia.

 

Študentka oznámi skončenie tehotenstva do 10 pracovných dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak tehotenstvo skončilo inak ako narodením dieťaťa.

 

Bližšie informácie o priznávaní tehotenského štipendia je možné nájsť na univerzitnej stránke v časti Štipendiá a pôžičky.

 

 

Kontakt na referentku UMB zodpovednú za agendu priznávania sociálnych a tehotenských štipendií:

Jana Löbbová

referentka zodpovedná za agendu štipendií študentom EF UMB, FPVaMV UMB a PrF UMB

e-mail: jana.lobbova@umb.sk

tel.: +421 48 446 1152