Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Profesijná charakteristika

Od roku 1997 pracuje na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov ako odborná asistentka anglického jazyka. Jej výskum a činnosť je zameraná na interdisciplinárnu a integrovanú výučbu obsahu a jazyka (CLIL – Content and Language Integrated Learning) s dôrazom na kritické myslenie, na anglický jazyk pre špecifické účely (ESP – English for Specific Purposes) - odbornú terminológiu z oblasti politických vied a medzinárodných vzťahov. Taktiež sa venuje pedagogike a didaktike anglického jazyka, tvorbe špecifických učebných materiálov (CALL- Computer Assisted Language Learning, Blended learning) a výučbe ruského jazyka vo všeobecnej rovine.

V roku 1980 ukončila štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela, aprobácia anglický jazyk a ruský jazyk (titul Mgr.) a v rokoch 1990 – 1993 pracovala ako školiaci pedagóg študentov Humanitnej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V roku 2001 ukončila rigorózne štúdium na Filozofickej fakulte Konštantína Filozofa v Nitre na Katedre anglistiky a amerikanistiky v oblasti metodiky výučby anglického jazyka (titul PaedDr.) V roku 2006 ukončila doktorandské študium na tej istej univerzite a získala titul PhD. obhájením dizertačnej práce na tému „Riešenie multimediálneho projektu na vybranom type škôl verifikovaného novými metódami výskumu efektivity", zameranom na tvorbu programu na osvojovanie si odbornej slovnej zásoby v oblasti medzinárodných vzťahov v anglickom jazyku, s čím súvisel aj jej študijný pobyt na University of East Anglia, Norwich Institute for Language Education (2002). V roku 2012 si rozšírila svoje vzdelanie na Univerzite v Oregone, USA o „Kritické myslenie vo vyučovaní jazykov" (Critical Thinking in Language Learning and Teaching". University of Oregon, Linguistics Department, American English Institute. USA (štipendium udelené Ministerstvom zahraničných vecí USA)

Pracuje v rôznych medzinárodných i domácich výskumných a pedagogicko-pracovných tímoch, pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných a domácich konferencií a študiných pobytov v zahraničí. Z týchto aktivít sú niektoré uvedené :

2017 - 2019 - KEGA - (E)migrácia ako plitický, kultúrny a jazykový fenomén v ére globalizácie. Číslo projektu: 033UMB-4/2017

2016-2018 - VEGA - Kultúrna inteligencia ako dôležitý predpoklad konkurencieschopnosti Slovenska v globálnom prostredí. Číslo projektu: 1/0934/16

2013 RWCT International Consortium Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Brejlov u Týnce n. Sázavou, ČR

2013 Study Visit: Language Learning spaces:diversity and transversality, Life long Learning Program of the Eureopean Union, Barcelona, Spain (SAAIC).

2010- 2012 Projekt „Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch" (ITMS kód projektu: 26110230025) zameraný na inováciu metodicko-didaktických postupov ( CLIL, CALL, Blended learning). Výstup - elektronická učebnica „Krajinoveda Slovenska" v anglickom jazyku.

2008 – 2010 – Medzinárodný projekt Grundwick – TANDEMS-GO – generačný projekt zameraný na rozvoj komunikačných zručnosti, koordinátorka za FPVaMV Univerzity Mateja Bela.

1997 – Spoluriešiteľka grantovej úlohy MŠ SR: Lexikálna analýza anglického odborného textu. Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

1993 – EC TEMPUS – Veľká Británia a Dánsko – Metodika vyučovania cudzích jazykov

1992 – Študijný pobyt a výmena skúseností vo vyučovaní anglického jazyka v Nórsku organizovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

Je členkou asociácie učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách CASAJC – CercleS., členkou slovenskej skupiny absolventov amerických vládnych programov Slovakia's DOS Alumni Group a administrátorkou TOEIC testov ( Authorisation Cerfificate For Test Administration TOEIC, TOEIC Bridge, TFI)