Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Publikačná činnosť

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

V1_01     Metaforické a frazeologické aspekty politického diskurzu v multilingválnom prostredí / Martina Benčeková, Janka Kubeková, Mária Polčicová ; rec. Ľudmila Mešková, Zuzana Vyhnáliková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 104 s. [5,19 AH]. - ISBN 978-80-557-1505-6
[BENČEKOVÁ, Martina (34%) - KUBEKOVÁ, Janka (33%) - POLČICOVÁ, Mária (33%) - MEŠKOVÁ, Ľudmila (rec.) - VYHNÁLIKOVÁ, Zuzana (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: domáci; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: AAB

 

V1_02     Modely obraznosti v jazyku odbornej komunikácie / Mária Polčicová ; rec. Jana Rakšányinová, Ľudmila Mešková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, OZ Ekonómia, 2007. - 104 s. - ISBN 978-80-8083-510-1
[POLČICOVÁ, Mária - RAKŠÁNYIOVÁ, Jana (rec.) - MEŠKOVÁ, Ľudmila (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: domáci; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: AAB

 

V1_03     Modely metafory v odbornom ekonomickom jazyku : Studia linguistica 2 / Mária Polčicová. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - 114 s. - (Studia linguistica ; 2). - ISBN 80-8083-190-4
[POLČICOVÁ, Mária]
typ výstupu: monografia; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: AAB

 

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

V2_01     Metaphernmodelle in der Wirtschaft - Slowakisch und Deutsch im Vergleich / Mária Polčicová.
In: AILA 2008 : the 15th World Congress of Applied Linguistics. Multilingualism: Challenges and Opportunities. - Duisburg : Universitätsverlag Rhein-Ruhr OHG, 2008. - S. 49.
[POLČICOVÁ, Mária]
typ výstupu: abstrakt z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: AFE

 

V2_02     Kognitívny a interkultúrny kontext v procese metaforizácie odbornej komunikácie / Mária Polčicová.
In: Sborník prací z mezinárodní konference Odborný jazyk na vysokých školách V : Praha, 11. února 2009 / Milena Dvořáková ....[et al.]. - Praha : Česká zemědelská univerzita v Praze, 2009. - ISBN 978-80-213-1901-1. - S. 196-201.
[POLČICOVÁ, Mária]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_03     Political education as a necessary part of an educational process in a democratic society / Maria Polčicová.
In: NORDSCI international conference : conference proceedings. Vol. 4, book 2. - 1. vyd. - Sofia : SAIMA consult, 2021. - ISBN 978-619-7495-24-9. - ISSN 2603-4107. - Pp. 319-326. Dostupné na: https://www.nordsci.org/nordsci-library/p/political-education-as-a-necessary-part-of-an-educational-process-in-a-democratic-society
[POLČICOVÁ, Mária (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_04     Kognitívny a interkultúrny aspekt metaforizácie odbornej komunikácie na príklade politického jazyka / Mária Polčicová.
In: Jazyk a politika = Language and politics : na pomedzí lingvistiky a politológie IV., zborník príspevkov zo 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 20. 6. 2019 / rec. Katarína Seresová, Danuša Lišková. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2019. - ISBN 978-80-225-4641-6. - S. 406-418.
[POLČICOVÁ, Mária (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_05     Analýza úrovne výkonov v priebehu 25. ročníkov medzinárodného výškarského mítingu Banskobystrická latka = Analysis of performance level during of 25 international high jump meeting - Banskobystrická latka / Róbert Rozim, Miroslava Rošková.
In: Atletika 2019 : vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / zost. Ivan Čillík ... [et al.] ; rec. Ivan Čillík, Martin Pupiš. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019. - ISBN 978-80-8141-223-3. - S. 127-144.
[ROZIM, Robert (50%) - POLČICOVÁ, Mária (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: vedy o športe; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_06     Didaktické výzvy obraznosti vo výučbe odbornej komunikácie = Didactic challenges of idiomacity in the teaching of language for specific purposes / Mária Polčicová.
In: QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů, Hradec Králové, 27. - 29. června 2018. - 1. vyd. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2018. - ISBN 978-80-87952-26-9. - CD-ROM, s. 782-790.
[POLČICOVÁ, Mária (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: pedagogické vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_07     Dynamické príznaky politického jazyka / Mária Polčicová.
In: Od textu k prekladu 12 / eds. Alena Ďuricová, Jana Štefaňáková ... [et al.] ; rec. Elena Baranová, Zdenko Dobrík. - 1. vyd. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2017. - ISBN 978-80-7374-126-6. - S. 81-95.
[POLČICOVÁ, Mária (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_08     Aspekt obraznosti v jazyku programov politických strán vo voľbách v Nemecku v roku 2017 = The aspects of figurativeness in the language of political parties´programmes in German elections of 2017 / Mária Polčicová.
In: Jazyk a politika = Language and politics : na pomedzí lingvistiky a politológie III., zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 21.6.2018 / rec. Ján Liďák, Irena Zavrl. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2018. - ISBN 978-80-225-4528-0. - S. 278-290.
[POLČICOVÁ, Mária (100%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze WoS.
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_09     Obraznosť a modelovosť v politickom jazyku = Figurativeness and modelling in the language of politics / Mária Polčicová.
In: Jazyk a politika = Language and politics : na pomedzí lingvistiky a politológie II., zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 22.6.2017 / rec. Richard Repka, Robert Ištok. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2017. - ISBN 978-80-225-4424-5. - S. 160-170.
[POLČICOVÁ, Mária (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_10     Kultúrny aspekt metaforických modelov v odbornom jazyku / Mária Polčicová.
In: Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi = Foreign languages and cultures in theory and practice : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Cudzie jazyky a kultúry v teórii a praxi (21. - 22. apríl 2016), Banská Bystrica / eds. Eva Höhn, Peter Poliak ; rec. Genovaité Kačiuškiené, Anna Butašová, Ľudmila Mešková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2016. - ISBN 978-80-557-1188-1. - S. 278-284.
[POLČICOVÁ, Mária (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_11     Obraznosť a terminologickosť v odbornom jazyku / Mária Polčicová, Dagmar Škvareninová.
In: Terminologické fórum III. : zborník z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie "Terminologické fórum III." s ústrednou témou "Quo vadis terminológia?", Trenčín,  4. novembra  2010 / ed. Ingrid Cíbiková ; rec. Alojz Keníž, Michal Dvorecký. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2011. - ISBN 978-80-8075-478-5. - S. 82-89.
[POLČICOVÁ, Mária (50%) - ŠKVARENINOVÁ, Dagmar (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_12     Bildspendertypologie bei Modellhaftigkeit der bildhaften Ausdrucksmittel in der Fachsprache Jura = Typológia nositeľov obraznosti  v odbornom jazyku / Mária Polčicová.
In: Sammelband : 9. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und Germanisten der Slowakei, Bratislava, 11.-13. September 2008 / rec. Katarína Fedáková, Beáta Hockicková ... [et al.]. - Bratislava : Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 2010. - ISBN 978-80-8052-345-9. - S. 335-340.
[POLČICOVÁ, Mária (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_13     Interkulturalität und Metaphorizität in der Fachkommunikation / Mária Polčicová.
In: Acta Linguistica No 7 : languages for specific purposes and intercultural communication / rec. Ján Chorvát, Janka Kubeková ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-8083-791-4. - S. 205-215.
[POLČICOVÁ, Mária (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_14     Hospodársky diskurz v kontexte obraznosti a aktuálnosti / Mária Polčicová.
In: Od textu k prekladu 4 / ed. Alena Ďuricová ; rec. Elena Baranová. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2009. - ISBN 978-80-7374-090-0. - S. 126-131.
[POLČICOVÁ, Mária]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_15     Otázky prekladu metaforiky v odbornej komunikácii z hľadiska didaktického procesu / Mária Polčicová.
In: Lingua Summit 2009 : jazykové výzvy 21. storočia : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Trenčín, november 2009 / rec. Lenka Mandelíková, Jana Gašparovičová ... [et al.]. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2009. - ISBN 978-80-8075-438-9. - S. 167-172.
[POLČICOVÁ, Mária]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_16     Terminologickosť a ustálená obraznosť v modelovosti motivácie odborného jazyka technického zamerania / Mária Polčicová.
In: Odborný jazyk na vysokých školách IV. : sborník prací z mezinárodní konference, Praha, 11. února 2008. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomická fakulta, Katedra jazyků, 2008. - ISBN 978-80-213-1750-5. - S. 149-152.
[POLČICOVÁ, Mária]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_17     Obraznosť terminológie ako charakteristický znak  odbornej komunikácie / Mária Polčicová.
In: Od textu k prekladu 3 / ed. Alena Ďuricová ; rec. Elena Baranová. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2008. - ISBN 978-80-7374-089-4. - S. 156-163.
[POLČICOVÁ, Mária]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_18     Konotačné rozpätie metaforických vyjadrení terminologického charakteru v odbornom ekonomickom jazyku / Mária Polčicová.
In: Vědecký výskum a výuka jazyků II = Scientific research and teaching of foreign languages II : sborník příspěvků z 2. mezinárodní konference, Hradec Králové, 5. září 2007. - 1. vyd. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2007. - ISBN 978-80-7041-357-9. - S. [1-5].
[POLČICOVÁ, Mária]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_19     Spezifische Merkmale metaphorischer Konzepte in der Fachsprache Wirtschaftsdeutsch = Špecifické vlastnosti konceptov metaforiky v hospodárskej nemčine / Mária Polčicová.
In: Acta Linguistica / rec. Eva Homolová, Ján Chorvát, Ľudmila Mešková. No 6., Languages for specific purposes. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2007. - ISBN 978-80-8083-506-4. - S. 66-72.
[POLČICOVÁ, Mária]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_20     Analyse der Modellcharakter der Metaphorik in der wirtschaftsprache Deutsch / Mária Polčicová.
In: Vědecký výzkum a výuka jazyků : sborník příspěvků z mezinárodní konference. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2006. - ISBN 80-7041-356-5. - S. [10 s.].
[POLČICOVÁ, Mária]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_21     Analyse der Modellcharakter der Metaphorik in der Wirtschaftssprache Deutsch = Analýza modelového charakteru metaforiky v odbornom ekonomickom jazyku / Mária Polčicová.
In: Vědecký výzkum a výuka jazyků : sborník příspěvků z mezinárodní konference Scientic Research and Teaching Foreign Languages, Hradec Králové, 20. září 2006. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2006. - ISBN 80-7041-356-5. - S. 33.
[POLČICOVÁ, Mária]
typ výstupu: abstrakt z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFG

 

V2_22     Príznak ekvivalencie a koherentnosti v modeloch metafor nemeckého a slovenského odborného jazyka / Mária Polčicová.
In: Odborná komunikácia v zjednotenej Európe IV : konferencia, Banská Bystrica, október 2005 / ed. Alena Ďuricová ; rec. Elena Baranová, Ľudmila Mešková. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. - ISBN 80-8083-146-7. - S. 87-94.
[POLČICOVÁ, Mária]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_23     Interkulturelle Aspekte im Prozess der Übersetzung am Beispiel von Metaphern im Wirtschaftsdeutsch / Mária Rošková.
In: Preklad a tlmočenie 5 : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie v dňoch 5. a 6. júna 2003 v Banskej Bystrici / zost. Imrich Sedlák ; rec. Jozef Tatár, Tomáš Winkler. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, 2003. - ISBN 80-8055-865-5. - S. 215-223.
[POLČICOVÁ, Mária]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_24     Metaforické pomenovanie a odborný jazyk (ekonomická nemčina) / Mária Rošková.
In: Preklad a tlmočenie 4: Zborník príspevkov v medzinárodnej konferencie v dňoch 5. a 6. júna 2002 v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Filologická fakulta UMB, 2001. - ISBN 80-8055-682-2. - S. 178-185.
[POLČICOVÁ, Mária]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: AED

 

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

V3_01     Metaphor in political language as a mechanism for modeling / Mária Polčicová.
In: Ad Alta : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2022. - ISSN 1804-7890. - pp. 138-142. Dostupné na: http://www.magnanimitas.cz/12-01
[POLČICOVÁ, Mária (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; registrované v databáze: Emerging Sources Citation Index; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; študijný odbor: politické vedy, filológia; kategória publikácie do 2021: ADM

 

V3_02     Práca s odborným textom u študentov medzinárodných vzťahov a diplomacie na príklade nemeckého politického jazyka / Mária Polčicová.
In: Grant journal : peer-reviewed scientific journal. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2021. - ISSN 1805-062X. - Vol. 10, no. 1 (2021), s. 32-35. Dostupné na: https://www.grantjournal.com/issue/1001/PDF/1001polcicova.pdf
[POLČICOVÁ, Mária (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_03     Prínos multikulturality v cudzojazyčnom vzdelávaní v profile absolventa odboru medzinárodné vzťahy a diplomacia / Mária Polčicová.
In: Grant journal : peer-reviewed scientific journal. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2020. - ISSN 1805-062X. - Vol. 9, no. 1 (2020), pp. 47-50. Dostupné na: https://www.grantjournal.com/issue/0901/PDF/0901polcicova.pdf
[POLČICOVÁ, Mária (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_04     Interkultúrny aspekt výučby cudzích jazykov ako súčasť politického vzdelávania = Cross-cultural aspect of the education of foreign languages as the part of political education / Mária Polčicová.
In: Grant journal : peer-reviewed scientific journal. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2019. - ISSN 1805-062X. - Vol. 8, no. 1 (2019), pp. 38-43. Dostupné na: http://www.grantjournal.com/issue/0801/PDF/0801polcicova.pdf
[POLČICOVÁ, Mária (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_05     Perspektívy metaforickej kompetencie ako súčasti jazykovej kompetencie študentov vysokých škôl nefilologického zamerenia / Mária Polčicová.
In: Grant journal : peer-reviewed scientific journal. - Hradec Králové : Magnanimitas, 2019. - ISSN 1805-062X. - Roč. 8, č. 2 (2019), s. 67-70. Dostupné na: http://www.grantjournal.com/issue/0802/PDF/0802polcicova.pdf
[POLČICOVÁ, Mária (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_06     Metafora v odbornej metaforickej nemčine / Mária Rošková.
In: ToP (tlumočení - překlad). - ISSN 1210-4159. - Roč. 13, č. 64(2002), s. 4-5.
[POLČICOVÁ, Mária]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_07     Ako posudzovať preklady frazém / Mária Rošková.
In: ToP (tlumočení-překlad). - ISSN 1210-4159. - Č. 58(2001), s. 5-6.
[POLČICOVÁ, Mária]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_08     Bildspendertypologie bei Modellhaftigkeit der bildhaften Ausdrucksmittel in der Fachsprache Jura / Mária Polčicová.
In: Begegnungen = Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska : Zeitschrift des Slowakischen Deutschlehrerverbandes. - Bratislava ; Šamorín : Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 1992-. - ISSN 1335-2636. - 18.Jahrgang, Heft 37, č. 1 (2009), s. 18-20.
[POLČICOVÁ, Mária]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

P1_01     Požiadavky na prijímacie skúšky "Nemčina" / Eva Bohušová ...  [et al.]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - 134 s. [6,75 AH]. - ISBN 80-8055-909-0
[BOHUŠOVÁ, Eva (20%) - MIKOVÁ, Katarína (20%) - OLEJÁROVÁ, Miriam (20%) - POLČICOVÁ, Mária (20%) - VIDOVÁ, Andreja (20%)]
typ výstupu: učebný text; výstup: domáci; oblasť výskumu: pedagogické vedy; kategória publikácie do 2021: BCI

 

O1 Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok

O1_01     Vybrané aspekty politického jazyka / Janka Kubeková, Mária Polčicová, Kamila Schillová ; rec. Martina Benčeková, Zuzana Vyhnáliková. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2020. - 98 s. [3,74 AH]. - ISBN 978-80-557-1797-5
[KUBEKOVÁ, Janka (43%) - POLČICOVÁ, Mária (29%) - SCHILLOVÁ, Kamila (28%) - BENČEKOVÁ, Martina (rec.) - VYHNÁLIKOVÁ, Zuzana (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: domáci; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: BAB

 

O1_02     Slovensko-anglicko-nemecký výkladový slovník interkultúrnej komunikácie / Dana Benčiková, Martina Minárová, Mária Polčicová ; rec. Daniel Lančarič, Ján Chorvát. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - 85 s. [4,25 AH]. - ISBN 978-80-8083-918-5
[BENČIKOVÁ, Dana (34%) - MINÁROVÁ, Martina (33%) - POLČICOVÁ, Mária (33%) - LANČARIČ, Daniel (rec.) - CHORVÁT, Ján (rec.)]
typ výstupu: slovník; výstup: domáci; oblasť výskumu: humanitné vedy; kategória publikácie do 2021: BAB