Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Profesijná charakteristika

Vyštudovala odbor „Medzinárodné vzťahy a diplomacia“ na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rokoch 1995 až 2000. V júni 2008 obhájila dizertačnú prácu na tému „Kultúra ako faktor medzinárodných vzťahov a jej význam v procese rozširovania Európskej únie“ a získala titul PhD.

V rámci profesionálnej kariéry pracovala ako vedecká pracovníčka na FPVaMV a na Ústave vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V období rokov 2009 až 2012 zabezpečovala externe na Fakulte humanitných vied UMB predmety Dejiny Európskej únie, Európske kultúrne a politické inštitúcie. Od roku 2009 pôsobí ako odborná asistentka na Katedre bezpečnostných štúdií na FPVaMV UMB. Viedla predmety Bezpečnostné komplexy I. a Metodologický úvod do štúdia. V súčasnosti vyučuje predmety Európska bezpečnosť, Kultúrna dimenzia medzinárodných vzťahov, Societálna bezpečnost, Diplomový seminár a pre zahraničných študentov Medzinárodné organizácie.

V roku 2002 absolvovala štipendijný pobyt na Jagelonskej univerzite v Krakove, Poľsko. V roku 2010 absolvovala odborný certifikovaný kurz v rámci celoživotného vzdelávania na Akadémii Ozbrojených Síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši „Tvorba a realizácia bezpečnostnej a obrannej politiky štátu". Prednášala na partnerských univerzitách v rámci programu Erasmus: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s., České Budejovice, Česká republika (2010), National Defence University vo Varšave, Poľsko (2011), Univerzita obrany v Brne, Česká republika (2012) a Corvinus University of Budapest, Maďarsko (2012).

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na problematiku Európskej únie, jej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, legislatíve, jednotlivým subjektom a aktivitám, kultúrnym konfliktom a úlohou kultúry pri riešení konfliktov. Je autorkou monografie, vysokoškolskej učebnice a mnohých článkov publikovaných v domácich i zahraničných vedeckých zborníkoch a časopisoch. Bola riešiteľkou v grantových schémach IVF, UGA, manažérom monitoringu v projekte Centra excelentnosti a vedúcou projektu VEGA „Pripravenosť Slovenskej republiky na riešenie humanitárnych kríz“. V súčasnosti je riešiteľkou projektu VEGA „Transformácia bezpečnostného prostredia: aplikácia skúseností štátov V4 na príklade Ukrajiny“.