Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Profesijná charakteristika

Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici absolvovala bakalársky stupeň štúdia v študijnom programe verejná politika a verejná správa, ktorý ukončila v roku 2009. Následne pokračovala v magisterskom stupni štúdia - v študijnom programe politológia, ktorý na FPVaMV ukončila v roku 2011. Doktorandský stupeň štúdia v študijnom programe teória politiky dokončila na tej istej fakulte o tri roky neskôr (2014) úspešnou obhajobou dizertačnej práce s názvom Podoby, problémy a perspektívy samosprávy na Slovensku s akcentom na územnú fragmentáciu.

V súčasnosti pôsobí na FPVaMV UMB v Banskej Bystrici, ako odborný asistent na katedre politológie, kde zabezpečuje výučbu predmetov z oblasti politickej kultúry a politickej etiky, komparatívnej politológie politických systémov V4 v anglickom jazyku a modelov územnej organizácie obcí v európskom priestore. Predmetom jej výskumného záujmu je oblasť verejnej správy s akcentom na modely lokálnej konfigurácie, charakter sídelných štruktúr a fungovanie európskych miestnych samospráv. V týchto výskumných oblastiach publikuje viacero vedeckých štúdií (vo vedeckých časopisoch, kolektívnych monografiách, zborníkoch..) a pravidelne participuje na domácich a zahraničných konferenciách.

Vyučované predmety:

 • Úvod do štúdia
 • Alternatívy vedeckého skúmania politiky
 • Vybrané špecifiká vnútornej a zahraničnej politiky štátov južnej Európy
 • Modely územnej organizácie verejnej správy
 • Územná fragmentácia a reforma územnej samosprávy v SR
 • Politická komunikácia a politický marketing
 • Politická kultúra a politická etika
 • Comparative Political Systems of V4

Semináre:

 • Porovnávacia politológia II.
 • Analýza rozhodovania v politike
 • Mechanizmy demokratickej transformácie