Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Profesijná charakteristika

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD. na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, pôsobí od roku 2001. Od roku 2011 pôsobí na funkčnom mieste docentky v odbore medzinárodné vzťahy na Katedre medzinárodných vzťahov a diplomacie. Vo svojej pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa koncentruje na oblasť vývojových tendencií svetového hospodárstva a ich vplyvu a dosahu na jeho vybraných aktérov, oblasť vývoja a súčasného stavu európskej integrácie, vonkajšej dimenzie ekonomických vzťahov Európskej únie, na špecifické otázky determinantov dynamiky ekonomického rastu a rozvoja Európskej únie, ako aj na skúmanie modelu formovania udržateľnej znalostnej ekonomiky v podmienkach Európskej únie, ako aj na oblasť teórií a procesu formovania teoretického rámca skúmania medzinárodných vzťahov a európskej integrácie. V rámci predmetnej oblasti výskumu publikovala viacero vedeckých článkov, odborných štúdií a študijných materiálov: Introduction to European Integration (vysokoškolské skriptá publikované v domácom vydavateľstve), Politická geografia (odborná monografia vydaná v domácom vydavateľstve), Regióny, regionálny rozvoj, regionálna politika a dosahovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti v rámci Európskej únie (vedecká monografia vydaná v domácom vydavateľstve), Tendencies and selected features of employment in the European integration (kapitola vo vedeckej monografii vydaná v zahraničnom vydavateľstve), Economic security of the European Union in the context of the dynamics of development of globalized world economy (vedecká práca vydaná v zahraničnom vydavateľstve) a ďalšie. V oblasti vedeckovýskumnej činnosti bola členkou riešieľských kolektívov viacerých projektov podporovaných v rámci grantových schém (VEGA, KEGA, IVF, APVV). V súčasnosti je pôsobí ako vedúca riešiteľka projektu KEGA č. 008UMB-4/2023 s názvom Pozícia Európskej únie v priestore svetového hospodárstva - súčasný stav a budúce perspektívy. Kompendium študijných materiálov pre univerzitné študijné programy.

Od roku 2016 pôsobí vo funkcii prodekanky pre štúdium a od roku 2022 vo funkcii fakultnej koordinátorky na podporu študentov so špecifickými potrebami. Od roku 2022 je členkou Komisie pre rodovú rovnosť Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.