Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Publikačná činnosť

V1 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

V1_01     Regióny, regionálny rozvoj, regionálna politika a dosahovanie hospodárskej a sociálnej súdržnosti v rámci Európskej únie / Lucia Rýsová ; rec. Peter Terem, Peter Čajka. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2009. - 190 s. - ISBN 978-80-8083-875-1
[RÝSOVÁ, Lucia (100%) - TEREM, Peter (rec.) - ČAJKA, Peter (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AAB

 

V1_02     Migrácia, príležitosť, výzva a hrozba : zborník príspevkov z konferencií a seminárov Národného konventu o Európskej únii 2009 / ed. Evelína Mäsiarová, Ingrid Brocková, Lucia Rýsová ; rec. Peter Čajka, Ivan Kusý. - Bratislava : Úrad vlády Slovenskej republiky, 2010. - ISBN 978-80-8106-020-5
[MÄSIAROVÁ, Evelína (34%) (editor) - BROCKOVÁ, Ingrid (33%) (editor) - RÝSOVÁ, Lucia (33%) (editor) - ČAJKA, Peter (rec.) - KUSÝ, Ivan (rec.)]
typ výstupu: zborník; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: FAI

 

V1_03     Regionálny rozvoj a regionálna politika v kontexte poznatkovo-orientovanej spoločnosti / Peter Čajka, Lucia Rýsová ; rec. Koloman Ivanička, Peter Terem. - 1. vyd. - Zvolen : Bratia Sabovci, 2008. - 238 s. [15,27 AH]. - ISBN 978-80-89241-20-0
[ČAJKA, Peter (50%) - RÝSOVÁ, Lucia (50%) - IVANIČKA, Koloman (rec.) - TEREM, Peter (rec.)]
typ výstupu: monografia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AAB

 

V2 Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

V2_01     Tendencies and selected features of employment in the European integration area / Lucia Rýsová. chapter 1.
In: Employment issues in the European Union : selected aspects / Lucia Rýsová, Martina Bolečeková, Lucia Petríková ; rec. Andrea Čajková, Ghiţă Barsan. - 1. vyd. - Radom : Publishing House Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities, 2021. - ISBN 978-83-7351-916-9. - ISSN 1642-5278. - Pp. 9-33 [1,50 AH] [1,50 AH].
[RÝSOVÁ, Lucia (100%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ABC

 

V2_02     Practical and epistemiological basis for research into the security threats of terrorism and radicalization in the online space / Rastislav Kazanský ... [et al.].
In: International conference Safe and secure society 2021 : conference proceedings / rec. Jiří Pokorný, Alena Oulehlová. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. - ISBN 978-80-7556-097-1. - ISSN 2533-6223. - Pp. 77-87.
[KAZANSKÝ, Rastislav (34%) - RÝSOVÁ, Lucia (33%) - MIJOČ, Nina (33%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_03     Smart cities as an effective tool for the internal organization of cities and the urban environment in the context of the impact of PBB on regional development / Lucia Rýsová, Peter Čajka.
In: The 29th NISPAcee annual conference : e-proceedings: Citizens' engagement and empowerment - the era of collaborative innovation in governance. - 1. vyd. - Bratislava : NISPAcee Press, 2021. - ISBN 978-80-99939-07-4. - S. [1-20]. Dostupné na: https://www.nispa.org/files/conferences/2021/e-proceedings/e-proceedings_NISPAcee_Conference_2021.html
[RÝSOVÁ, Lucia (50%) - ČAJKA, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_04     Urban disasters crisis management scenario design and crisis management simulation / Karol Fabián, Lucia Rýsová, Michal Dobrík. 10.
In: Resilience and urban disasters : surviving cities / ed. Kamila Borseková, Peter Nijkamp. New horizons in regional science. - 1. vyd. - Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2019. - ISBN 978-1-78897-009-9. - S. 199-231 [1,65 AH].
[FABIÁN, Karol (34%) - RÝSOVÁ, Lucia (33%) - DOBRÍK, Michal (33%)]. - Príspevok je evidovaný v databáze Scopus.
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; registrované v databáze: SCOPUS; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_05     Typológia a analytické roviny výskumu medzinárodných konfliktov a kríz = Typology and analytical levels of research in international conflict and crises / Rastislav Kazanský ... [et al.].
In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 13. medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 14. - 15. november 2019 / rec. Marián Mesároš, Jacek Dworzecki. - 1. vyd. - Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2019. - ISBN 978-80-8185-036-3. - S. 141-149.
[KAZANSKÝ, Rastislav (34%) - HLOBEŇ, Roman (33%) - RÝSOVÁ, Lucia (33%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_06     Právne postavenie navrátilcov z bojov na Blízkom východe do Bosny a Hercegoviny (obdobie rokov 2011 - 2019) = Legal status of returnees from conflict in the Middle East to Bosnia and Herzegovina (2011-2019) / Ladislav Regenda, Rastislav Kazanský, Lucia Rýsová.
In: Medzinárodné vzťahy 2019 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky, Smolenice, 28. - 29. 11. 2019 : zborník vedeckých prác z 20. medzinárodnej vedeckej konferencie / rec. Kristína Baculáková, Katarína Brocková ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Publishing Ekonóm, 2019. - ISBN  978-80-225-4686-7. - ISSN 2585-9412. - S. 878-890.
[REGENDA, Ladislav (34%) - KAZANSKÝ, Rastislav (33%) - RÝSOVÁ, Lucia (33%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: spoločenské a behaviorálne vedy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_07     Stratégia Európa 2020 a plnenie jej cieľov v podmienkach Európskej únie a Slovenskej republiky / Lucia Rýsová, Michal Dobrík, Peter Čajka. 8. kapitola.
In: Zahraničná politika Slovenskej republiky v rámci vybraných oblastí vonkajšej činnosti Európskej únie / rec. Tomáš Koziak, Jaroslav Ušiak. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2016. - ISBN 978-80-557-1213-0. - S. 192-239 [2,44 AH].
[RÝSOVÁ, Lucia (34%) - DOBRÍK, Michal (33%) - ČAJKA, Peter (33%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_08     The strategy Europe 2020 / Lucia Rýsová. chapter 3.
In: Slovakia in geopolitical and geo-economic context / rec. Alžbeta Ivaničková, Milan Vošta. - 1. vyd. - Praha : Professional Publishing, 2015. - ISBN 978-80-7431-120-8. - S. 62-91 [1,55 AH].
[RÝSOVÁ, Lucia (100%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ABC

 

V2_09     Implementácia štrukturálnej a kohéznej politiky Európskej únie v podmienkach Slovenskej republiky v období 2004 - 2014 a finančná perspektíva 2020 / Michal Dobrík, Lucia Rýsová.
In: Desať rokov Slovenskej republiky v Európskej únii : zborník vedeckých prác : [výročná konferencia, Banská Bystrica, 7. mája 2014] / ed. Peter Terem, Marek Lenč ; rec. Ján Liďák, Rastislav Kazanský. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2014. - ISBN 978-80-557-0816-4. - S. 93-102.
[DOBRÍK, Michal (50%) - RÝSOVÁ, Lucia (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_10     Kohézna politika EÚ a jej využite v podmienkach Slovenskej republiky / Lívia Krempaská, Lucia Rýsová.
In: Desať rokov členstva Slovenskej republiky v Európskej únii : ekonomické, politické a právne aspekty : zborník vedeckých prác / rec. Ľubomír Čech, Helena Strážovská. - 1. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2014. - ISBN 978-80-225-3979-1. - S. 75-81.
[KREMPASKÁ, Lívia (50%) - RÝSOVÁ, Lucia (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_11     Education and research infrastructure development in the Slovak Republic = Rozvoj vzdelávacej a výskumnej infraštruktúry v podmienkach Slovenskej republiky / Peter Terem, Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: New model of socio-economic sustainable development of the Slovak Republic = Nový model sociálno-ekonomického trvaloudržateľného rozvoja Slovenska / ed. Koloman Ivanička ... [et al.] ; rec. Milan Šikula, Vladimír Slavík, Ignác Prno. - 1. vyd. - Trenčín, Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, Vysoká škola ekonómie a manžmentu verejnej správy, 2012. - ISBN 978-80-89600-02-1. - S. 266-282 [1,00 AH].
[TEREM, Peter (34%) - ČAJKA, Peter (33%) - RÝSOVÁ, Lucia (33%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ABD

 

V2_12     Global Environmental Problems and the Approach of the International Community to their Solution / Lucia Rýsová.
In: Research of non-military aspects of security / rec. Svetozár Krno, Ján Liďák. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. - ISBN 978-80-557-0290-2. - S. 126-149.
[RÝSOVÁ, Lucia (100%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ABD

 

V2_13     Nárast významu regiónov a potreba širšieho akcentovania tohto trendu v oblasti regionálneho rozvoja a regionálnej politiky / Lucia Rýsová, Peter Terem.
In: Cezhraničná spolupráca štátov V4 : medzinárodná vedecká konferencia, Sládkovičovo 2011 / rec. Ján Koper, Branislav Kováčik. - Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu, Vysoká škola v Sládkovičove, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, 2011. - ISBN 978-80-89267-69-9. - S. 26-38.
[RÝSOVÁ, Lucia (50%) - TEREM, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_14     Globálny environmentálny problém a vybrané aspekty vývoja agendy zameranej na ochranu životného prostredia na pôde Európskej únie / Lucia Rýsová.
In: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie Medzinárodné vzťahy 2011, Zámok Smolenice 1. - 2. december 2011 / rec. Víťazoslav Balhar, Viera Strážnická, Helena Strážovská. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2011. - ISBN 978-80-225-3357-7. - S. 937-945.
[RÝSOVÁ, Lucia (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_15     Vývojové trendy determinovanové procesom globalizácie ako kľúčové faktory prognózovania budúceho vývoja a predvídania zmien / Lucia Rýsová, Ivan Uhrík.
In: Interpolis '11 : zborník príspevkov z 8. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici 10. novembra 2011 / ed. Rudolf Šulík, Simona Kováčová, Tomáš Rakonczay ; rec. Ján Koper, Stanislav Matejkin ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2011. - ISBN 978-80-557-0337-4. - CD-ROM, s. 368-375.
[RÝSOVÁ, Lucia (50%) - UHRÍK, Ivan (50%)]. - abstrakt v zborníku abstraktov Interpolis '11, ISBN 978-80-557-0338-1, s. 69
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_16     Cross-border cooperation and current geopolitical situation in Europe / Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: L´Ukraine, entre integration et partenariat = Ukraine, between integration and partnership / ed. Gilles Rouet, Peter Terem ; rec. Jean-Pierre Colin, Tamara Gella ... [et al.]. - 1. vyd. - Brusel : Bruylant, 2010. - ISBN 978-2-8027-2867-2. - S. 65-73.
[ČAJKA, Peter (50%) - RÝSOVÁ, Lucia (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_17     Politika kohézie v Európskej únii v období rokov 2007-2013 / Lucia Rýsová, Michal Dobrík.
In: Evropská unie po českém předsednictví : katedra evropské integrace 2004 - 2009 : sborník príspěvků z mezinárodní vědecké konference. - Ostrava : Technická Univerzita Ostrava, Vysoká škola báňská, 2009. - ISBN 978-80-248-2057-6. - S. [1-8].
[RÝSOVÁ, Lucia (50%) - DOBRÍK, Michal (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEE

 

V2_18     Ekonomický potenciál Slovenska v kontexte nových výziev / Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: Medzinárodné vzťahy 2008 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie, Zámok Smolenice, 04. - 05. december 2008 / ed. Milan Márton, ved. red. Ľudmila Lipková ; rec. Helena Strážovská, Ľudovít Tóth, Víťazoslav Balhar. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo Ekonóm, 2009. - ISBN 978-80-225-2823-8. - S. 95-103.
[ČAJKA, Peter (50%) - RÝSOVÁ, Lucia (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_19     Úloha orgánov miestnej samosprávy pri podpore regionálneho rozvoja / Lucia Rýsová, Michal Dobrík.
In: Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov EÚ [(elektronický zdroj)] : medzinárodná vedecká konferencia, Banská Bystrica, 1. - 2. 10. 2009 / ed. Martin Klus, Ján Králik, Eleonóra Kováčová ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2009. - ISBN 978-80-8083-837-9. - S. [13].
[RÝSOVÁ, Lucia (50%) - DOBRÍK, Michal (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_20     Princípy fungovania poznatkovo-orientovanej ekonomiky a ich odraz v oblasti skúmania príčin regionálnej diferenciácie / Lucia Rýsová.
In: Konkurencieschopnosť európskych krajín v kontexte poznatkovo-orientovanej ekonomiky : zväzok venovaný životnému jubileu Prof. RNDr. Kolomana Ivaničku, DrSc. / zost. Peter Terem ; rec. Jaroslav Mazúrek, Igor Kosír. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-847-8. - S. 10-16.
[RÝSOVÁ, Lucia (100%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_21     Dosahovanie konkurencieschopnosti v kontexte poznatkovo-orientovanej ekonomiky / Michal Dobrík, Lucia Rýsová.
In: Konkurencieschopnosť európskych krajín v kontexte poznatkovo-orientovanej ekonomiky : zväzok venovaný životnému jubileu Prof. RNDr. Kolomana Ivaničku, DrSc. / zost. Peter Terem ; rec. Jaroslav Mazúrek, Igor Kosír. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - ISBN 978-80-8083-847-8. - S. 202-208.
[RÝSOVÁ, Lucia (50%) - DOBRÍK, Michal (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_22     Analýza vybraných aspektov vplyvu koncepcie poznatkovo-orientovanej ekonomiky na procesy formovania a trasformácie regionálnych štruktúr / Lucia Rýsová, Michal Dobrík.
In: Aktuální aspekty české a světové ekonomiky : sborník příspěvků ze semináře konaného u příležitosti mezinárodní konference LEF, Liberec, 15. a 16. září 2009. - Liberec : Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2009. - ISBN 978-80-7372-536-5. - S. 408-414.
[RÝSOVÁ, Lucia (50%) - DOBRÍK, Michal (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_23     Vývojové trendy svetového hospodárstva a ich prejavy v prostredí národných štátov a regiónov / Lucia Rýsová, Michal Dobrík.
In: Interpolis '09 : zborník príspevkov zo 6. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici, 29. októbra 2009 / ed. Dagmar Hoscheková ... [et al.] ; rec. Ján Koper, František Briška ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických a medzinárodných vzťahov, 2009. - ISBN 978-80-8083-939-0. - S. 288-298.
[RÝSOVÁ, Lucia (50%) - DOBRÍK, Michal (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_24     Inovácie ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti v priestore EÚ / Ivan Uhrík, Lucia Rýsová.
In: Interpolis '09 : zborník príspevkov zo 6. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou v Banskej Bystrici, 29. októbra 2009 / ed. Dagmar Hoscheková ... [et al.] ; rec. Ján Koper, František Briška ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických a medzinárodných vzťahov, 2009. - ISBN 978-80-8083-939-0. - S. 410-418.
[UHRÍK, Ivan (50%) - RÝSOVÁ, Lucia (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_25     Regionálny rozvoj, regionálna politika a úloha regionálnych aktérov pri napĺňaní ich cieľov / Lucia Rýsová, Michal Dobrík.
In: Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie II. : elektronický zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 4. - 5. 10. 2010 / zost. Ján Králik, Eleonóra Kováčová ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2010. - ISBN 978-80-557-0088-5. - S. 400-409.
[RÝSOVÁ, Lucia (50%) - DOBRÍK, Michal (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_26     Kohézna politika Európskej únie v období rokov 2007-2013 = Cohesion policy of the European union in the years 2007-2013 / Lucia Rýsová.
In: Analýza ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov SR a regionálna politika ich rozvoja : rozvoj Slovenska v kontexte európskych vývojových trendov : výstupy z 2. etapy výskumu za rok 2007 - 2008 / rec. Viera Vlčková, Ivan Miko. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, 2008. - ISBN 978-80-89143-69-6. - S. 301-326.
[RÝSOVÁ, Lucia]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_27     Projekt Paneurópy a paneurópske hnutie / Lucia Rýsová.
In: Vybrané kapitoly z medzinárodných vzťahov a politológie / ed. Peter Kulašík ; rec. Dalibor Vlček, Daniela Ježovicová. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, 2008. - ISBN 978-80-8083-655-9. - S. 55-63.
[RÝSOVÁ, Lucia]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_28     Analýza vybraných náhľadov na proces európskej integrácie / Lucia Rýsová, Michal Dobrík.
In: Evropa 21. století: rozmanitost a soudržnost? / zost. Marta Goňcová a kol. ; rec. Erich Mistrík, Svatopluk Novák. - Brno : Masarykova univerzita, Centrum pro evropská studia, 2008. - ISBN 978-80-210-4766-2. - S. 73-96.
[RÝSOVÁ, Lucia (50%) - DOBRÍK, Michal (50%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ABC

 

V2_29     European Competetitiveness / Lucia Rýsová, Peter Čajka.
In: Globalisation and its impact on localities : international conference, Ostrava 5 - 7th September 2007 / ed. Tadeusz Siwek, Vladimír Baar. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-7368-452-5. - S. 188-196.
[RÝSOVÁ, Lucia (50%) - ČAJKA, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFA

 

V2_30     Špecifiká politického a hospodárskeho vývoja Slovenska / Peter Terem, Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: Formovanie nového strategického postavenia SR / zost. Dagmar Hoscheková, Jaroslav Ušiak ; rec. Zdeněk Veselý, Jaroslav Mazúrek. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008. - ISBN 978-80-8083-697-9. - S. 161-168.
[TEREM, Peter (34%) - ČAJKA, Peter (33%) - RÝSOVÁ, Lucia (33%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_31     Politická a ekonomická transformácia - nové prístupy? / Peter Terem, Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: Formovanie nového strategického postavenia SR / zost. Dagmar Hoscheková, Jaroslav Ušiak ; rec. Zdeněk Veselý, Jaroslav Mazúrek. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008. - ISBN 978-80-8083-697-9. - S. 169-176.
[TEREM, Peter (34%) - ČAJKA, Peter (33%) - RÝSOVÁ, Lucia (33%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_32     Úspešná integrácia - úspešné hospodárstvo / Peter Terem, Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: Formovanie nového strategického postavenia SR / zost. Dagmar Hoscheková, Jaroslav Ušiak ; rec. Zdeněk Veselý, Jaroslav Mazúrek. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008. - ISBN 978-80-8083-697-9. - S. 177-183.
[TEREM, Peter (34%) - ČAJKA, Peter (33%) - RÝSOVÁ, Lucia (33%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_33     Regionálna politika SR / Peter Terem, Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: Formovanie nového strategického postavenia SR / zost. Dagmar Hoscheková, Jaroslav Ušiak ; rec. Zdeněk Veselý, Jaroslav Mazúrek. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008. - ISBN 978-80-8083-697-9. - S. 183-192.
[TEREM, Peter (34%) - ČAJKA, Peter (33%) - RÝSOVÁ, Lucia (33%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_34     Nástup poznatkovo-orientovanej spoločnosti / Peter Terem, Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: Formovanie nového strategického postavenia SR / zost. Dagmar Hoscheková, Jaroslav Ušiak ; rec. Zdeněk Veselý, Jaroslav Mazúrek. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2008. - ISBN 978-80-8083-697-9. - S. 192-226 [1,70 AH].
[TEREM, Peter (34%) - ČAJKA, Peter (33%) - RÝSOVÁ, Lucia (33%)]
typ výstupu: kapitola; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ABD

 

V2_35     Poznatkovo-orientovaná spoločnosť a zmeny regionálnej štruktúry / Lucia Rýsová.
In: Analýza ekonomickej a sociálnej úrovne regiónov SR a regionálna politika ich rozvoja : výstupy z 1. etapy výskumu za rok 2006 / rec. Viera Vlčková, Milan Milko. - Bratislava : VŠEMVS, 2007. - ISBN 978-80-89143-51-1. - S. 117-131.
[RÝSOVÁ, Lucia]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_36     Počiatky úvah o zjednotení európskeho kontinentu / Lucia Rýsová.
In: Týždeň vedy / ed. Michal Dobrík ... [et al.] ; rec. Pavol Martuliak, Jaromír Krško ... [et al.]. - Banská Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007. - ISBN 978-80-8083-439-5. - S. 40-48.
[RÝSOVÁ, Lucia]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_37     Budovanie poznatkovo orientovanej spoločnosti a vplyv tohto procesu na tvorbu modelu regionálneho rozvoja = Development of knowledge-based society and its influence on creation of regional development model / Lucia Rýsová, Katarína Jakab, Michal Dobrík.
In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Ekonomická teória a prax "Dnes a zajtra 2.", Banská Bystrica 15.2. 2007 / zost. Radoslav Kožiak. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 2007. - ISBN 978-80-8083-406-7. - S. 1-12.
[RÝSOVÁ, Lucia (34%) - VARGOVÁ, Katarína (33%) - DOBRÍK, Michal (33%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment, právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_38     Processes of globalisation and regionalism: relation and mutual dependence = Procesy globalizácie a regionalizmu: vzťah a vzájomná závislosť / Lucia Rýsová, Peter Čajka, Ivan Pešout.
In: Globalisation and its impact to society, regions and states : international conference, Ostrava 11. - 12 . 10. 2005 / ed. Tadeusz Siwek, Vladimír Baar; rec. Jiří Kern. - 1. vyd. - Ostrava : University of Ostrava, 2006. - ISBN 80-7368-256-7. - S. 58-65.
[RÝSOVÁ, Lucia (34%) - ČAJKA, Peter (33%) - PEŠOUT, Ivan (33%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFC

 

V2_39     Decentralizácia verejnej správy a jej vplyv na regionálny rozvoj / Lucia Rýsová.
In: Verejná správa a regionálny rozvoj : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Trenčín 24. - 25. novembra 2006 / rec. Miroslav Mečár, Július Alexy. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2006. - ISBN 80-8075-157-9. - S. 209-213.
[RÝSOVÁ, Lucia]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_40     Globalisation and its impact on regions = Globalizácia a jej vplyv na regióny / Lucia Rýsová, Peter Čajka, Ivan Pešout.
In: Process of EU enlargement in the 21st century - new challenges = Proces rozširovania EÚ v 21. storočí - nové výzvy / eds. Peter Terem, Ömer Çaha ; rec. Peter Juza, Metin Boşnak. Vol. 7, Scientifist Script. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2005. - ISBN 80-8083-204-8. - S. 247-254.
[RÝSOVÁ, Lucia (34%) - ČAJKA, Peter (33%) - PEŠOUT, Ivan (33%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_41     Projekt Paneurópy - návrh európskej integrácie / Lucia Rýsová, Michal Dobrík.
In: Střední Evropa a evropská integrace : sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity č. 196 / Editor: Marta Goňcová ; Recenzovali: Erich Mistrík, Petr Jemelka. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - ISBN 80-210-4194-3. - S. 108-118.
[RÝSOVÁ, Lucia (50%) - DOBRÍK, Michal (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: ekonómia a manažment; kategória publikácie do 2021: AEC

 

V2_42     Koncepcia neofunkcionalizmu / Lucia Rýsová.
In: Interpolis '06 : zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie doktorandov v Banskej Bystrici, 23. novembra 2006 / zost. Dagmar Hoscheková, Rastislav Kazanský. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. - ISBN 978-80-8083-375-6. - S. 142-150.
[RÝSOVÁ, Lucia (100%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_43     Funkcionalizmus ako teória integrácie / Lucia Rýsová.
In: Aktuálne problémy teórie medzinárodných vzťahov a teórie politiky : zborník príspevkov z 2. teoretického seminára doktorandov v Banskej Bystrici 10. novembra 2005 / zost. Dagmar Hoscheková, Rudolf Kucharčík. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : Ústav vedy a výskumu, 2005. - ISBN 80-8083-209-9. - S. 111-120.
[RÝSOVÁ, Lucia]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: AFD

 

V2_44     Význam koncepcie regionálnych klastrov v oblasti regionálneho rozvoja / Lucia Rýsová.
In: Aktuálne problémy politiky : zborník príspevkov z 1. teoretického seminára doktorandov v Banskej Bystrici, 28. septembra 2004 / zost. Michal Dobrík, Dagmar Hoscheková ; rec. Koloman Ivanička, Oskar Krejčí, Oskar Novotný. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - ISBN 80-8083-026-6. - S. 202-215.
[RÝSOVÁ, Lucia]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: AED

 

V2_45     Regional development and knowledge-based economy / Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: World, Europe and national state / ed. Koloman Ivanička ; rec. Ján Azud, Jaroslav Mazúrek. Vol. 6. - 1. vyd. - Banská Bystrica : University of Matej Bel, 2004. - ISBN 80-8055-961-9. - S. 131-138.
[ČAJKA, Peter (50%) - RÝSOVÁ, Lucia (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AED

 

V3 Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

V3_01     Eurasianism as a geopolitical ideology - geopolitical consequences of potential Russian Ukrainian conflict / Rastislav Kazanský, Lucia Rýsová.
In: Security Science Journal : open access : peer-reviewed international interdisciplinary and multidisciplinary journal. - Belehrad : Institute for National and International Security, 2022. - ISSN 2737-9493. - Vol. 3, no. 1 (2022), pp. 51-62. Dostupné na: https://zagrebsecurityforum.com/securitysciencejournal/id/4211#.YmqOg9pByUk
[KAZANSKÝ, Rastislav (50%) - RÝSOVÁ, Lucia (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_02     Economic security of the European Union in the context of the dynamics of development of globalized world economy / Lucia Rýsová, Rastislav Kazanský.
In: Security dimensions : international & national studies : from personal to global security : scientific journal. - Krakow : University of public and individual security APEIRON, 2021. - ISSN 2353-7000. - No. 39 (2021), pp. 22-52. Dostupné na: https://securitydimensions.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=226652
[RÝSOVÁ, Lucia (50%) - KAZANSKÝ, Rastislav (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; študijný odbor: politické vedy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_03     Europe 2020 strategy and its implementation in the Slovak Republic / Lucia Rýsová, Peter Čajka, Rastislav Kazanský.
In: Journal of security and sustainability issues. - Vilnius : Entrepreneurship and sustainability center, 2020. - ISSN 2029-7017. - Vol. 9, no. 3 (2020), pp. 961-975. 
(2020: SNIP - 1.066). Dostupné na: https://jssidoi.org/jssi/papers/papers/view/479
[RÝSOVÁ, Lucia (34%) - ČAJKA, Peter (33%) - KAZANSKÝ, Rastislav (33%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_04     Stratégia Európa 2020 a jej implementácia v podmienkach Slovenskej republiky = Europe 2020 strategy and its implementation in the Slovak republic / Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: Verejná správa a spoločnosť. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Fakulta verejnej správy, 2019. - ISSN 1335-7182. - Roč. 20, č. 1 (2019), s. 5-24.
[ČAJKA, Peter (50%) - RÝSOVÁ, Lucia (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_05     The European Union as an actor of globalised world economy / Lucia Rýsová, Peter Čajka.
In: Slovenská revue pre verejnú politiku a verejnú správu = Slovak Journal of Public Policy and Public Administration. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2019. - ISSN 1339-5637. - Vol. 6, no. 2 (2019), pp. 79-99.
[RÝSOVÁ, Lucia (50%) - ČAJKA, Peter (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_06     Education and science and its importance in process of supporting economic growth and competitiveness in the European Union and Slovak Republic / Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: Reality of politics : estimates - comments - forecasts. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. - ISSN 2082-3959. - No. 10 (2019), pp. 11-34.
[ČAJKA, Peter (50%) - RÝSOVÁ, Lucia (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_07     Europe 2020 strategy: evaluation, implementation and prognoses for the Slovak Republic = Európska stratégia 2020: evaulácia, implementácia a prognózy pre Slovenskú republiku / Peter Terem, Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: Economics and Sociology : Journal of Scientific Papers. - Szczecin : Centre of Sociological Research, 2015. - ISSN 2071-789X. - Vol. 8, no. 2 (2015), pp. 154-171. 
(2015: CiteScore - 0.6, SJR - 0.262, SJR kvartil - Q2, SNIP - 2.087).
[TEREM, Peter (34%) - ČAJKA, Peter (33%) - RÝSOVÁ, Lucia (33%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; registrované v databáze: WOS, SCOPUS; oblasť výskumu: strojárstvo; kategória publikácie do 2021: ADM

 

V3_08     Regional development - basic theoretical approaches / Lucia Rýsová, Michal Dobrík.
In: Politické vedy = Political Sciences : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá : journal for political science, modern history, international relations, security studies. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, 2013. - ISSN 1335-2741. - Roč. 16, č. 2 (2013), s. 110-121.
[RÝSOVÁ, Lucia (50%) - DOBRÍK, Michal (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; registrované v databáze: WOS; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADN

 

V3_09     Základné priority a ciele kohéznej politiky EÚ v období rokov 2007-2013 / Lucia Rýsová.
In: Současná Evropa. Roč. XIV, č. 1 (2009). - Praha : Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, 2009. - ISSN 1804-1280. - S. 103-124.
[RÝSOVÁ, Lucia (100%)]
typ výstupu: článok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ADE

 

V3_10     Význam inovácií pri podpore regionálneho rozvoja / Lucia Rýsová.
In: Folia geographica 10. Prírodné vedy / výk. red. Vladimír Čech. - Prešov : Universitatis Prešoviensis, 2006. - ISSN 1336-6149. - Roč. XLV(2006), s. 455-461.
[RÝSOVÁ, Lucia]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; kategória publikácie do 2021: ADF

 

V3_11     Present trends of regional policy / Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: Geopolitical Importance of Central Europe (V4) and its Prospects : international scientific conference, September 11. -13. 2002 / zost. František Briška, Zoltán Pástor, ed. Koloman Ivanička ; rec. Oskar Krejčí, Peter Kulašik. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2002. - ISBN 80-8055-732-2. - S. 238-242.
[ČAJKA, Peter (50%) - RÝSOVÁ, Lucia (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AFD

 

P1 Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

P1_01     Introduction to European integration / Lucia Rýsová ... [et al.] ; rec. Peter Terem, Magdalena Sitek. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2018. - 114 s. [5,70 AH]. - ISBN 978-80-557-1398-4
[RÝSOVÁ, Lucia (10%) - ŠTULAJTER, Matúš (30%) - SLOBODNÍKOVÁ, Ivana (30%) - OLEJÁROVÁ, Barbora (30%) - TEREM, Peter (rec.) - SITEK, Magdalena (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ACB

 

P1_02     Strategické zameranie zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR ako členského štátu EÚ a NATO / Peter Terem ... [et al.] ; rec. Ladislav Tolmáči, Jaroslav Mazúrek, Miroslav Kmeť. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2017. - 267 s. [15,13 AH]. - ISBN 978-80-557-1371-7
[TEREM, Peter (38%) - BOLEČEKOVÁ, Martina (5%) - ČAJKA, Peter (2%) - FOGAŠ, Anton (5%) - GURA, Radovan (2%) - IŠTOK, Robert (2%) - KOZÁROVÁ, Irina (2%) - LENČ, Marek (12%) - MADZIKOVÁ, Alena (2%) - MÜLLER, Vladimír (1%) - RÝSOVÁ, Lucia (7%) - SLOBODNÍKOVÁ, Ivana (12%) - VLČEK, Dalibor (1%) - UŠIAK, Jaroslav (9%) - TOLMÁČI, Ladislav (rec.) - MAZÚREK, Jaroslav (rec.) - KMEŤ, Miroslav (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre stredné školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BCB

 

P1_03     Praktické prístupy ku štúdiu regionálnej politiky / Peter Čajka, Lucia Rýsová, Ivan Pešout ; rec. Alžbeta Ivaničková, Peter Terem. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005. - 181 s. [11,86 AH]. - ISBN 80-8083-075-4
[ČAJKA, Peter (34%) - RÝSOVÁ, Lucia (33%) - PEŠOUT, Ivan (33%) - IVANIČKOVÁ, Alžbeta (rec.) - TEREM, Peter (rec.)]
typ výstupu: učebnica pre vysoké školy; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: ACB

 

O1 Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok

O1_01     Politická geografia / Robert Ištok ... [et al.] ; rec. Jaroslav Mazúrek, Milan Vošta. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, 2010. - 292 s. [25,96 AH]. - ISBN 978-80-557-0013-7
[IŠTOK, Robert (25%) - TEREM, Peter (25%) - ČAJKA, Peter (25%) - RÝSOVÁ, Lucia (25%) - MAZÚREK, Jaroslav (rec.) - VOŠTA, Milan (rec.)]
typ výstupu: knižná publikácia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BAB

 

O1_02     Udržitelný rozvoj v evropských regionech / Jiří Dušek, Lubomír Pána a kol. - 1. vyd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2010. - 400 s. - ISBN 978-80-86708-90-4
[DUŠEK, Jiří - PÁNA, Lubomír - BILLÝ, Lubomír - BIELECKI, Leszek - RUCZKOWSKI, Piotr - BOŽÍKOVÁ, Alica - VITÁLIŠOVÁ, Katarína - CSÉFALVAYOVÁ, Katarína - ČABO, Vlastislav - DANICS, Štefan - DAŇOVÁ, Monika - DOHNALOVÁ, Marie - FARKAŠ, Peter - HESKOVÁ, Marie - PIROŽEK, Petr - VOJTKO, Viktor - NOVÁKOVÁ, Dagmar - HOUŠKOVÁ, Radomíra - ŠPIRGANZL, Petr - HULMANOVÁ, Margita - JEŽEK, Jiří - JEŽKOVÁ, Renáta - KOVÁŘOVÁ, Kateřina - HES, Aleš - KAZILOVÁ, Lucie - LIĎÁK, Ján - SRB, Vladimír - MARHOULOVÁ, Dagmar - MELECKÝ, Lukáš - MIŠÚNOVÁ, Ema - OPEKAROVÁ, Ludmila - MULAČOVÁ, Věra - MULAČ, Petr - PAULIČKOVÁ, Alena - PIDLISNYUK, Valentina Viktorovna - SOKOL, Lesia - POCHTOVYUK, Andrey - PIDLISNYUK, Irena - ZAGIRNYAK, Mychailo V. - PRESOVÁ, Radmila - STEJSKAL, Ladislav - PROCHÁZKOVÁ, Dana - REGNEROVÁ, Marta - ŠÁLKOVÁ, Daniela - RUSIŇÁK, Peter - RÝSOVÁ, Lucia - SEDLÁK, Vladimír - KIROV, Boris - MESÁROŠ, Marián - LOŠONCZI, Peter - PUSTINOVÁ, Jana - STRNAD, Štěpán - SVATOŠ, Roman - SŮVA, Jiří - ZLÁMAL, Jiří - SÝKORA, František - ŠEBEN, Zoltán - ŠTARCHOŇ, Peter - OLŠAVSKÝ, František - ŠVECOVÁ, Milada - SÁSIKOVÁ, Kamila - TEREM, Peter - TURČAN, Ciprian - TVRDOŇ, Jozef - UŠIAK, Jaroslav - DOLINEC, Vladimír - VANÍČEK, Jiří - VARVAŽOVSKÁ, Petra]
typ výstupu: knižná publikácia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BAA

 

O1_03     Integration Processes = Integračné procesy / Lucia Rýsová, Igor Kosír, Peter Terem ; rec. Dalibor Vlček, Peter Čajka; prekl. Michal Dobrík. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008. - 95 s. - ISBN 978-80-8083-632-0
[RÝSOVÁ, Lucia (34%) - KOSÍR, Igor (33%) - TEREM, Peter (33%) - VLČEK, Dalibor (rec.) - ČAJKA, Peter (rec.) - DOBRÍK, Michal (prekl.)]
typ výstupu: knižná publikácia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BAB

 

O2 Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

O2_01     Endogenous Potential of Regional Development / Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: Merit of human potential in regional development : collection of proceedings. - London : STS Science Centre, 2010. - ISBN 978-0-95647777-2-9. - S. 24-31.
[ČAJKA, Peter (50%) - RÝSOVÁ, Lucia (50%)]
výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: AEE

 

O2_02     Cezhraničná spolupráca v súčasných zmenených geopolitických pomeroch v Európe = Cross-border cooperation in the new geopolitical relations in Europe / Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: Evropa bez bariér : role regionů v odstraňování překážek, soubor vědeckých statí z mezinárodní vědecké konference, Liberec, 4.-5. června 2009 / ed. Eva Marhoulová. - 1. vyd. - Praha : Metropolitní univerzita, 2009. - ISBN 978-80-86855-54-7. - S. 55-68.
[ČAJKA, Peter (50%) - RÝSOVÁ, Lucia (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEE

 

O2_03     Význam univerzít a vedecko-technologických parkov v regionálnom inovačnom systéme / Lucia Rýsová, Peter Čajka.
In: Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Podhájska, 1. - 2. december 2009 / rec. Sergej Vojtovič, Václav Liška, Valentinas Navickas. - 1. vyd. - Podhájska : Východoslovenská agentúra pre rozvoj, 2009. - ISBN 978-80-970277-0-4. - S. 252-262.
[RÝSOVÁ, Lucia (50%) - ČAJKA, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEF

 

O2_04     Európska konkurencieschopnosť / Peter Čajka, Lucia Rýsová.
In: Proceedings of the International Academic Conference on Increasing Competetiveness or Regional, National and International Markets- Technical University of Ostrava : international academic conference on the occasion of the 30th anniverary of the founding of Faculty of Economics VŠB / ed. Jana Hančlová. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. - ISBN 978-80-248-1457-5. - S. [1-10].
[ČAJKA, Peter (50%) - RÝSOVÁ, Lucia (50%)]
typ výstupu: príspevok z podujatia; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEE

 

O2_05     Úloha univerzít v regionálnom rozvoji / Lucia Rýsová, Peter Čajka.
In: Geografie a proměny poznání geografické reality : sborník z příspěvků z Mezinárodní geografické konference, výroční konference České geografické společnosti, konané v Ostravě ve dnech  30. a  31. 8. 2004 / ed. Tomáš Wahla. 1. svazek. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Česká geografická společnost, 2004. - ISBN 80-7042-788-4. - S. 377-382.
[RÝSOVÁ, Lucia (50%) - ČAJKA, Peter (50%)]
typ výstupu: príspevok; výstup: zahraničný; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BEE

 

O3 Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

O3_01     Environmentálny problém a jeho globálna dimenzia / Peter Terem, Lucia Rýsová.
In: EAQ.sk. - Banská Bystrica : EAQ, 2011. - ISSN 1336-8761. - (2011), s. [1-18]. Dostupné na: http://eaq.sk/node/132/print
[TEREM, Peter (50%) - RÝSOVÁ, Lucia (50%)]
typ výstupu: článok; výstup: domáci; oblasť výskumu: právo a medzinárodné vzťahy; kategória publikácie do 2021: BDF