Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Profesijná charakteristika

Je absolventom Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB), aprobácie „geografia – francúzsky jazyk“ (r.1998). V januári 2003 ukončil rigorózne konanie v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – „francúzsky jazyk a literatúra“ na Fakulte humanitných vied UMB. V januári 2008 ukončil doktorandské štúdium na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v odbore „medzinárodné vzťahy“. Vo svojej dizertačnej práci analyzoval Francúzsku zahraničnú politiku v strednej Európe po roku 1990. Habilitačné konanie v odbore medzinárodné vzťahy absolvoval v roku 2011 na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Vo svojej habilitačnej práci rozpracoval tému zahraničnej politiky V. Francúzskej republiky.

 • Jean Monnet Network, projekt Európskej komisie; „European Identity, Culture, Exchanges and Multilingualism (EUROMEC)“ “553397-EPP-1-2014-1-BG-EPPJMO-NETWORK”; Univerzita Svetého Klimenta Ohridského, Sofia, Bulharsko; riešený v rokoch 2015-2017
 • Jean Monnet ad personam; « Identités et cultures en Europe », projekt Európskej komisie Erazmus, No 2009-2838, riešený v rokoch 2010 - 2015
 • Postavenie a činnosť medzinárodných organizácií v systéme medzinárodných vzťahov“, Univerzitná grantová agentúra UMB; no I-09-000-21, riešený v rokoch 2009 – 2012
 •  „Western-Eastern Europe: Centre-periphery Dynamics“, Vyšegradský fond; koordinátor : Université Paris 3; Nouvelle Sorbonne, no  20820127 ; Francúzsko; riešený v rokoch 2009-2011 ;
 • Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch“ Európske štrukturálne fondy; 2610003 Operačný program Vzdelávanie, 0PV-2009/1.2/01-SORO, riešený v rokoch 2010-2013.
 • Program celoživotného vzdelávania programu Erazmus akcia Intenzívne programy; „Identities and Citzenship in Europe“      no 12203-0873/BANSKA01; koordinátor FPVaMV UMB; riešený v roku 2012
 • Program celoživotného vzdelávania programu Erazmus akcia Intenzívne programy; „Identities and Citzenship in Europe“;  no 11203-1678/BANSKA0l; koordinátor FPVaMV UMB ; riešený v roku 2011;
 • „Posilnenie európskej dimenzie frankofónneho štúdia na UMB“ -projekt KEGA; no 340-004UMB-4/2010, riešený v rokoch 2010-2011
 • Program celoživotného vzdelávania programu Erazmus akcia Intenzívne programy; „Identities and Citzenship in Europe“ no 10203-0580/BANSKA01; koordinátor FPVaMV UMB; riešený v roku 2010
 • Projekt Socrates-Comenius 2, ISTEPEC – „Intercultural Studies for Teacher Education to Promote European Citizenship“; riešený na FHV UMB pod číslom 119121-CP-1-2004-1-FR-COMENIUS-C21, riešený v rokoch 2004-2007 
 • je zakladateľ a súčasný prezident Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu, www.iufs.sk (od roku 2011)
 • Je členom „Inštitútu európskych a medzinárodných štúdií“ so sídlom v Remeši, Francúzsko; https://ieei.asso-web.com/ (od roku 2010)
 • Je členom Vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici; https://www.fpvmv.umb.sk/o-fakulte/clenovia-vedeckej-rady-fpvamv.html (od roku 2014)
 • Je členom redakčnej rady časopisu „Espace politique“, Francúzsko; https://espacepolitique.revues.org/ ; (od roku 2011)
 • Členom vedeckej rady inštitútu „Erasmus expertise“ so sídlom v Bordeaux, Francúzsko; https://erasmus-expertise.org/ (2009-2015)
 • Člen vedeckého výboru kolekcie diel „Local et Global“, Éditions L’Harmattan, Paris (https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=880); (od roku 2012)
 • Člen vedeckého výboru kolekcie diel „Identités et Cultures en Europe“, Éditions Bruylant, Bruxelles, (2010-2012)
 • Člen vedeckého výboru kolekcie diel „L’Europe des Universités“, Éditions Bruylant, Bruxelles (2009-2012)
 • Člen vedeckého výboru kolekcie diel „Voisinages européens“ Éditions Bruylant, Bruxelles; (2007-2009)
 • Identity, demokracie, Hranice; „ Identités, Démocratie, Frontières“ (Banská Bystrica, 5.-7. apríl 2016),
 • Échanges, coopérations, politiques :l’Euromed de la connaissance (Banská Bystrica, 2013)
 • Médiá, Internet, Demokracia (Sofia, Banská Bystrica, Grenoble, apríl 2012)
 • Občianstvo a národnosť v Európe (Banská Bystrica, Sofia, v spolupráci s Novou bulharskou univerzitou v Sofii, Univerzitou Paríž Descartes a Inštitútom európskych a medzinárodných štúdií v Remeši, apríl 2011).
 • Migrácie, mobility, hranice a susedstvá (Banská Bystrica, november 2010),
 • Bolonský proces a Európska politika susedstva (Batumi, Gruzínsko, jún 2010),
 • Kultúrne prejavy a európska identita (Banská Bystrica, apríl 2010)
 • Akademická trojka o rozširovaní Európskej únie: Francúzsko, Slovensko, Turecko (Istanbul, október 2009),
 • Identity,  občianstvo a demokracia 20 rokov po páde berlínskeho múru (Charleroi, október 2009),
 • Univerzity strednej Európy 20 rokov po páde Berlínskeho múru (Banská Bystrica, jún 2009),
 • Ukrajina medzi partnerstvom a integráciou (Černovice, v spolupráci s Fakultou histórie, politológie a medzinárodných vzťahov Národnej univerzity Jurija Fedkoviča v Černoviciach, jún 2008),
 • Rozširovanie Európskej únie a Európska politika susedstva (Banská Bystrica, december 2007),

V rámci svojho pedagogického pôsobenia na FPVaMV zabezpečoval vyučovanie francúzskej právnickej a ekonomickej terminológie. Následne pripravil sylaby a zabezpečuje vyučovanie francúzskej terminológie z diplomacie ako aj francúzskej terminológie Európskej únie a sylaby k predmetom Zahraničná politika Francúzska, Francúzsko a stredná Európa, ktoré taktiež vyučuje. Zároveň participuje na výučbe predmetov Medzinárodné vzťahy I a Medzinárodné vzťahy II.

Pokiaľ ide o publikačnú činnosť napísal niekoľko diel monografického charakteru, množstvo vedeckých a odborných štúdií a článkov, ktoré boli publikované tak na Slovensku ako aj v zahraničí (Viď. Publikované práce).

V rámci projektovej činnosti sa zapojil do viacerých domácich a zahraničných projektov, napríklad:

 • Jean Monnet Network, projekt Európskej komisie; „European Identity, Culture, Exchanges and Multilingualism (EUROMEC)“ “553397-EPP-1-2014-1-BG-EPPJMO-NETWORK”; Univerzita Svetého Klimenta Ohridského, Sofia, Bulharsko; riešený v rokoch 2015-2017
 • Jean Monnet ad personam; « Identités et cultures en Europe », projekt Európskej komisie Erazmus, No 2009-2838, riešený v rokoch 2010 - 2015
 • Postavenie a činnosť medzinárodných organizácií v systéme medzinárodných vzťahov“, Univerzitná grantová agentúra UMB; no I-09-000-21, riešený v rokoch 2009 – 2012
 •  „Western-Eastern Europe: Centre-periphery Dynamics“, Vyšegradský fond; koordinátor : Université Paris 3; Nouvelle Sorbonne, no  20820127 ; Francúzsko; riešený v rokoch 2009-2011 ;
 • Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch“ Európske štrukturálne fondy; 2610003 Operačný program Vzdelávanie, 0PV-2009/1.2/01-SORO, riešený v rokoch 2010-2013.
 • Program celoživotného vzdelávania programu Erazmus akcia Intenzívne programy; „Identities and Citzenship in Europe“      no 12203-0873/BANSKA01; koordinátor FPVaMV UMB; riešený v roku 2012
 • Program celoživotného vzdelávania programu Erazmus akcia Intenzívne programy; „Identities and Citzenship in Europe“;  no 11203-1678/BANSKA0l; koordinátor FPVaMV UMB ; riešený v roku 2011;
 • „Posilnenie európskej dimenzie frankofónneho štúdia na UMB“ -projekt KEGA; no 340-004UMB-4/2010, riešený v rokoch 2010-2011
 • Program celoživotného vzdelávania programu Erazmus akcia Intenzívne programy; „Identities and Citzenship in Europe“ no 10203-0580/BANSKA01; koordinátor FPVaMV UMB; riešený v roku 2010
 • Projekt Socrates-Comenius 2, ISTEPEC – „Intercultural Studies for Teacher Education to Promote European Citizenship“; riešený na FHV UMB pod číslom 119121-CP-1-2004-1-FR-COMENIUS-C21, riešený v rokoch 2004-2007 

Členstvo v organizáciách a záujmových skupinách:

Doc. PaedDr. Radovan GURA, PhD,:

 • je zakladateľ a súčasný prezident Slovensko-francúzskeho univerzitného inštitútu, www.iufs.sk (od roku 2011)
 • Je členom „Inštitútu európskych a medzinárodných štúdií“ so sídlom v Remeši, Francúzsko; https://ieei.asso-web.com/ (od roku 2010)
 • Je členom Vedeckej rady Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici; https://www.fpvmv.umb.sk/o-fakulte/clenovia-vedeckej-rady-fpvamv.html (od roku 2014)
 • Je členom redakčnej rady časopisu „Espace politique“, Francúzsko; https://espacepolitique.revues.org/ ; (od roku 2011)
 • Členom vedeckej rady inštitútu „Erasmus expertise“ so sídlom v Bordeaux, Francúzsko; https://erasmus-expertise.org/ (2009-2015)
 • Člen vedeckého výboru kolekcie diel „Local et Global“, Éditions L’Harmattan, Paris (https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=880); (od roku 2012)
 • Člen vedeckého výboru kolekcie diel „Identités et Cultures en Europe“, Éditions Bruylant, Bruxelles, (2010-2012)
 • Člen vedeckého výboru kolekcie diel „L’Europe des Universités“, Éditions Bruylant, Bruxelles (2009-2012)
 • Člen vedeckého výboru kolekcie diel „Voisinages européens“ Éditions Bruylant, Bruxelles; (2007-2009)

Doc. PaedDr. Radovan GURA, PhD, organizoval a koorganizoval viaceré medzinárodné vedecké konferencie:

 • Identity, demokracie, Hranice; „ Identités, Démocratie, Frontières“ (Banská Bystrica, 5.-7. apríl 2016),
 • Échanges, coopérations, politiques :l’Euromed de la connaissance (Banská Bystrica, 2013)
 • Médiá, Internet, Demokracia (Sofia, Banská Bystrica, Grenoble, apríl 2012)
 • Občianstvo a národnosť v Európe (Banská Bystrica, Sofia, v spolupráci s Novou bulharskou univerzitou v Sofii, Univerzitou Paríž Descartes a Inštitútom európskych a medzinárodných štúdií v Remeši, apríl 2011).
 • Migrácie, mobility, hranice a susedstvá (Banská Bystrica, november 2010),
 • Bolonský proces a Európska politika susedstva (Batumi, Gruzínsko, jún 2010),
 • Kultúrne prejavy a európska identita (Banská Bystrica, apríl 2010)
 • Akademická trojka o rozširovaní Európskej únie: Francúzsko, Slovensko, Turecko (Istanbul, október 2009),
 • Identity,  občianstvo a demokracia 20 rokov po páde berlínskeho múru (Charleroi, október 2009),
 • Univerzity strednej Európy 20 rokov po páde Berlínskeho múru (Banská Bystrica, jún 2009),
 • Ukrajina medzi partnerstvom a integráciou (Černovice, v spolupráci s Fakultou histórie, politológie a medzinárodných vzťahov Národnej univerzity Jurija Fedkoviča v Černoviciach, jún 2008),
 • Rozširovanie Európskej únie a Európska politika susedstva (Banská Bystrica, december 2007),

Výstupom týchto konferencií sú zborníky vydávané v anglickom a francúzskom jazyku v zahraničných vydavateľstvách predovšetkým Bruylant v Bruseli a L’Harmattan v Paríži.