Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Profesijná charakteristika

Prof. PhDr. Peter Terem, PhD. pôsobí ako vedúci Katedry medzinárodných vzťahov a diplomacie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Od marca 2019 pracuje  ako prorektor pre vedu a výskum na UMB v Banskej Bystrici. Počas 25 ročného pôsobenia v akademickej sfére sa venuje pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, vedeniu  výskumných a vzdelávacích projektov,  vedeniu záverečných prác na všetkých troch stupňoch štúdia atď. V rokoch 2005-2016 vykonával funkcie prodekana pre medzinárodné vzťahy, vedu a výskum na FPVaMV UMB 

Pedagogická činnosť sa orientuje na predmety Všeobecná politická geografia, Teritoriálne štúdie, Politická geografia Slovenska, Dejiny medzinárodných vzťahov, Teórie medzinárodných vzťahov, Medzinárodné vzťahy a Zahraničná politika USA. Výskumná činnosť sa zameriava na  zahraničnú politiku SR, úlohu mocností vo svetovej politike, využitie konceptu mäkkej moci v stratégiách malých štátov, vonkajšie vzťahy Európskej únie. Absolvoval výskumné pobyty na zahraničných univerzitách v Reims (University Champagne-Ardenne), v Bostone (Boston College) a  Ann Arbor (Weiser Diplomacy Center, Gerald R. Ford School of Public Policy, University of Michigan), mobility na viacerých univerzitách  v strednej Európe. Lektorsky pôsobil  v Českej republike v rámci kurzu “Športová diplomacia” organizovaného  Českým olympijským výborom, MZV ČR, Diplomatickou akadémiou ČR, VŠE v Prahe a SOŠV SR pod záštitou Medzinárodného olympijského výboru (2017-2020). Zabezpečuje výučbu predmetu The Political Challlenges for a Democratic Europe v rámci študijného programu Master 2 – Intégration européenne et gouvernance globale  (UFR de Droit et de Science Politique, Universite Champagne-Ardenne Reims).

Je autorom vedeckých monografií, štúdií, odborných a učebných textov v oblasti politickej geografie, geopolitiky, transformačných procesov v strednej Európe, úlohe jadrových zbraní  vo svetovej politike,  energetickej bezpečnosti,  zahraničnej politike SR, členstvu SR v EÚ a v NATO, športovej diplomacie.  Spolupracuje s organizáciou GLOBSEC Academy Centre. V rokoch 2007-2009 plnil úlohu koordinátora Národného konventu o budúcnosti Európskej únie. V rokoch 2011-2012 bol členom expertnej skupiny pre strategické hodnotenie obrany SR na Ministerstve obrany SR. Je držiteľom viacerých  ocenení, napr.  "výnimočný pedagóg" (Nadácia SPP, 2008),  absolvent  Fulbrightovho programu v Bostone v roku 2015 a Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award v roku 2019 (University of Michigan). 

Je riešiteľom viacerých národných a medzinárodných projektov (Horizon Europe, Erasmus+K2,  VEGA, KEGA, International Visegrad Found, Jean Monnet Module, granty MZVaEZ SR, MO SR,  Grant ČEZ - ČR,  Národný konvent o budúcnosti  Európskej únie, člen výskumného tímu Centra excelentnosti so zameraním na výskum otázok národnej a medzinárodnej bezpečnosti). Spoluzakladateľ  Inštitútu pre demokraciu pri UMB v Banskej Bystrici – člen Rady riaditeľov.Je členom správnej rady Slovak Fulbright Alumni Assocation. Komentuje aktuálne témy medzinárodných vzťahov pre RTVS.