Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Profesijná charakteristika

Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici pôsobí od roku 1996. Vysokoškolské štúdium začal na Kyjevskej štátnej univerzite a ukončil na Filozofickej fakulte Moskovskej štátnej univerzity v roku 1987 v odbore sociálno-politické vedy. Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa absolvoval v rokoch 1997 - 2001 na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici v študijnom odbore medzinárodné vzťahy. V tom istom odbore habilitoval v roku 2004 a titul profesor získal v roku 2008 v odbore teória politiky.

Vo svojej pedagogickej činnosti sa zameriava na vybrané otázky komparatívnej politológie (politické systémy štátov Stredomoria), analýzu a rozhodovanie v politike, mechanizmy demokratickej transformácie a všeobecno-metodologické otázky politológie ako vednej disciplíny. 

Jeho vedecko-výskumná činnosť úzko súvisí so zameraním pedagogickej činnosti. Orientuje sa v nej predovšetkým na aktuálne výzvy teórie a praxe politiky, teórie demokracie, postmodernizmus, postdemokraciu a modely obmedzenej racionality v politickom rozhodovaní a tranzitológiu.

Patrí k úspešným riešiteľom vedecko-výskumných projektov financovaných Vedeckou edukačnou a grantovou agentúrou, ako aj iných inštitucionálnych projektov.

Počas pôsobenia na fakulte vykonával v rokoch 2004 - 2012 funkciu prodekana pre štúdium a v rokoch 2012 - 2016 zastával funkciu dekana FPVaMV UMB. Od roku 2016 pôsobí ako vedúci katedry politológie. Je členom Vedeckej rady UMB v Banskej Bystrici, Vedeckej rady FPVaMV UMB, Rady pre vnútorný systém kvality UMB (RVSK UMB) a predsedom stálej pracovnej skupiny pre spoločenské vedy RVSK UMB. Zároveň je členom Rady pre vnútorný systém kvality FPVaMV UMB a aktívne pôsobí ako posudzovateľ SAAVŠ. 

Taktiež pôsobí vo vedeckých radách zahraničných odborných časopisov, vo vedeckých výboroch rôznych domácich i zahraničných konferencií, a je členom odborových komisií a recenzentom viacerých odborných monografií a príspevkov.

Pravidelne sa zúčastňuje na zahraničných pracovných mobilitách s cieľom rozvíjať dobré vzájomné vzťahy fakulty so zahraničnými partnermi. Osobne prispel k nadviazaniu a rozvoju spolupráce s univerzitami v Česku, Poľsku, Ruskej federácii a Bosne a Hercegovine.